Geïntegreerd jaardocument 2016

Voorwoord College van Bestuur

Het jaar 2016 was voor ons ROC een goed jaar, ondanks de situatie in het najaar op de locatie Boumaboulevard die ons noopte om onderzoeken naar de kwaliteit van de examinering en onderwijs en naar het sociale klimaat te doen. Het was het eerste volledige kalenderjaar waarin voor onze activiteiten ons strategisch beleidsdocument ‘Doelbewust naar buiten’ van toepassing was. We hebben gemerkt dat dit beleid breed gedragen en gebruikt wordt in de school en dat dit er mede aan bijdraagt dat we over het algemeen goede resultaten behalen.

Allereerst behalen we goede resultaten op het gebied van ons onderwijs. Blijkens de scores in de JOB-monitor zijn onze deelnemers tevreden. Onze onderwijsresultaten zijn ook goed. Die scores en resultaten hebben mede geleid tot de derde plaats in de Keuzegids mbo 2017. In het kader van haar onderzoek naar de kwaliteitsverbetering heeft de inspectie geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs en de examinering van de onderzochte opleidingen voldoende is. Dat ons onderwijs gewaardeerd wordt blijkt ook uit – zonder dat we daarop sturen – het groeiend aantal deelnemers en een groeiend marktaandeel beroepsonderwijs. Dat geldt ook voor het aantal inburgeraars dat voor ons ROC kiest. Onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan hen, hebben ervoor gezorgd dat we een uitstekende naam hebben in de regio; zij zijn actief in de ontwikkeling van vernieuwende trajecten en zijn zowel landelijk als regionaal verbindend en ondernemend.

In ons strategisch beleid is het innoveren van ons onderwijs samen met relevante stakeholders een belangrijk uitgangspunt. Ook in 2016 zijn daarin weer veel mooie resultaten geboekt. Naast het reeds jaren prima functionerende dubbellectoraat van ons ROC en Hogeschool Stenden waarin onderzoek en activiteiten worden uitgevoerd om die samenwerking te verbreden en verduurzamen, is eind 2016 een nieuwe, enthousiaste lector benoemd in het dubbellectoraat ‘Ondernemen in verandering’ dat we samen met de Hanzehogeschool Groningen zijn begonnen. Daarnaast zorgen onze twee RIF-projecten en de innovatieactiviteiten in de onderwijsteams op basis van ons interne innovatiebudget voor mooie, nieuwe innovatieve onderwijsactiviteiten.

De onderzoeken op de locatie Boumaboulevard hebben ons geleerd dat we met onze examenorganisatie nog stappen moeten zetten. We hebben inmiddels een verbeteraanpak voor de desbetreffende opleidingen gestart die we, in de juiste maatvoering, ook voor de gehele locatie Boumaboulevard en de andere locaties van het Alfa-college gebruiken. De gebeurtenissen op de Boumaboulevard hebben zeker bij de medewerkers van de betrokken teams geleid tot gevoelens van onzekerheid en teleurstelling. Op de locatie Boumaboulevard gebeuren ook heel veel goede dingen. Die sterke kanten van deze locatie willen we ook onder de aandacht blijven brengen.

Op het gebied van onze bedrijfsvoering staan we er goed voor. We zijn financieel gezond en in control. We zijn tevreden over de goede huisvesting van de verschillende locaties. Er is hard gewerkt aan de implementatie van onze nieuwe website en onze nieuwe interne portal; in 2017 gaan deze van start. We hebben een stevig HRM-beleid met succesvolle onderdelen zoals ons beleid nieuwe docenten, het gezondheidsmanagement  en onze professionaliseringsactiviteiten. O.a. op de HRM-onderdelen verzuimaanpak, loopbaanbeleid van docenten en doorgroeimogelijkheden voor medewerkers in ondersteunende functies willen we nog stappen zetten.

In 2017 blijven we uiteraard werken aan de doorontwikkeling van de kwaliteit van ons ROC. Dat willen we met name doen door samen met onze leidinggevenden in het leiderschapsprogramma in te zetten op cultuurontwikkeling en in samenhang daarmee op de implementatie van soft controls. Onze huidige cultuur kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en door goede onderlinge relaties; die goede relaties verhinderen wel eens dat medewerkers hun verwondering uiten of collega’s aanspreken op zaken die minder goed gaan. Door dat wel te doen kunnen we er gezamenlijk in het Alfa-college voor zorgen dat we een volgende stap kunnen zetten.

Mogelijk geven het bovenstaande en de inhoud van ons geïntegreerd jaardocument 2016 u aanleiding tot vragen, opmerkingen of suggesties. Die ontvangen wij dan graag van u.

College van Bestuur,

Wim Moes, voorzitter                                           Christien de Graaff, lid

w.moes@alfa-college.nl                                       cp.degraaff@alfa-college.nl