Balans per 31-12-2016 na resultaatbestemming

B.2 Balans per 31-12-2016 na resultaatbestemming

1 Activa

1 Activa
    EUR 31/12/16   EUR 31/12/15
  Vaste activa          
1.2 Materiële vaste activa          
1.2.1 Gebouwen en terreinen  68.662.812       71.277.367   
1.2.2 Inventaris en apparatuur  8.089.949       8.880.294   
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen  102.973       140.409   
       76.855.734       80.298.070 
             
1.3 Financiële vaste activa    9.050.801       9.267.590 
             
  Totaal vaste activa    85.906.535       89.565.660 
             
  Vlottende activa        
1.5 Vorderingen          
1.5.1 Debiteuren  366.658       332.789   
1.5.3 Groepsmaatschappijen  74.558       266.489   
1.5.5 Studenten/cursisten  1.414.273       673.770   
1.5.6 Overige overheden  1.692.219       2.712.018   
1.5.7 Overige vorderingen  20.203       53.480   
1.5.8 Overlopende activa  815.834       498.668   
1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid ‑284.107     ‑229.716  
       4.099.638       4.307.498 
1.6 Effecten          
1.6.3 Overige effecten  80.000      -  
       80.000       
             
1.7 Liquide middelen    15.906.023       10.730.234 
             
  Totaal vlottende activa    20.085.661       15.037.732 
             
             
             
             
  Totaal activa    105.992.196       104.603.392 

2 Passiva

2 Passiva
    EUR 31/12/16   EUR 31/12/15
             
2.1 Eigen vermogen          
2.1.1 Algemene reserve  39.537.524       38.394.832   
2.1.2 Bestemmingsreserve  1.619.389       1.163.503   
2.1.8 Statutaire reserves  1.066       1.066   
     41.157.979       39.559.401 
2.2 Voorzieningen          
2.2.1 Personeelsvoorzieningen    4.885.929       3.524.519 
             
2.3 Langlopende schulden    45.068.384       47.217.445 
             
2.4 Kortlopende schulden          
2.4.1 Kredietinstellingen  2.665.437       2.264.178   
2.4.2 Vooruitgefact. en -ontv. term. OHW  1.474.236       1.268.251   
2.4.3 Crediteuren  2.298.665       2.004.953   
2.4.7 Belastingen en premies Soc. Verz.  3.132.068       2.969.293   
2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen  687.405       671.037   
2.4.10 Overlopende passiva  4.622.093       5.124.315   
       14.879.904       14.302.027 
             
             
             
             
  Totaal passiva    105.992.196       104.603.392