Bijlagen Deel A

Bijlage 1 – Verantwoording schoolmaatschappelijk werk

Intern

Schoolmaatschappelijke werk valt onder de paraplu van begeleiden en coachen op het Alfa-college. Het aanbod voor schoolmaatschappelijk werk richt zich bij het Alfa-college op studieproblematiek veroorzaakt, in stand gehouden of verergerd door sociaal-emotionele of psychische problemen en/of spijbelproblematiek. Coaches, orthopedagogen, loopbaanexperts, pastores, verzuimcoördinatoren, coördinatoren sociale veiligheid en RMC-leerplichtambtenaren houden zich bezig met signaleren, doorvragen, begeleiden en doorverwijzen van deze vragen en problemen. We kennen geen aparte functie van schoolmaatschappelijk werker in ons functiebouwwerk, de taken zijn geïntegreerd in de bestaande functies van onze ondersteuning. We zien in de praktijk dat de problematiek zich vaak gecombineerd aandient. De medewerker van het loopbaancentrum (LBC) pakt de vraag op zonder dat de student meteen doorverwezen hoeft te worden. We werken met een digitaal begeleidingsvolgsysteem, Eduarte. Het Alfa-college besteedt ongeveer 25 fte aan het LBC en daarvan komt ongeveer een vijfde deel uit het budget van schoolmaatschappelijk werk.

Extern

Als de problematiek gecompliceerd is, worden de externe partners ingeschakeld. Bij deze bespreking zijn op alle locaties externe partners aanwezig, onder wie uiteraard de LPA/RMC-medewerker. Daarnaast is vaak een medewerker van een zorginstelling aanwezig die problematiek behandelt die op de locatie op dat moment urgent is, zoals verslaving, geestelijke gezondheid en financiën/huisvesting. In Groningen vindt een pilot plaats in het kader van voortijdig schoolverlaten in samenwerking met de MJD, genaamd ‘de School als Wijk’. Externe hulpverleners zijn enkele dagdelen per week op een schoollocatie aanwezig voor met name studenten op niveau 1 en 2. De hulpverleners kunnen studenten snel toeleiden naar de beste ondersteunende trajecten. Diverse gemeenten hebben het afgelopen jaar veel energie moeten steken in de inrichting van hun (jeugd)zorg. Dat stelde ons als school voor een nieuwe uitdaging. Gelukkig hebben de gemeenten in de provincie Groningen voor deelnemers jonger dan 18 jaar de handen ineen geslagen en dit heeft geleid tot een provinciaal aanbod.

De laatste jaren signaleren we steeds meer problemen op het gebied van huisvesting en financiën die  belemmerend werken voor de schoolgang. Bij deze problematiek werkt het Alfa-college vaak samen met andere mbo-instellingen en gemeenten. Zo hebben we voor de toedeling van het de gelden op basis van de Regeling tegemoetkoming schoolkosten, verstrekt door de Minister van Onderwijs, een regionale procedure afgesproken, met de 8 mbo-instellingen in Noord-Nederland en diverse afdelingen van Stichting Leergeld. Ook is het Alfa-college actief met externe partners in de projecten 'Kamers met Kansen' en 'Proefveld op maat'. Dit laatste project is voor ex-dakloze jongeren die terug willen naar het onderwijs.

Mede door de nauwe samenwerking van onze interne loopbaanmedewerkers met onze externe partners is het VSV-precentage van het Alfa-college al jaren lang zeer laag. Voor 2015-2016 was dat 3,9% tegen een landelijk percentage van 5%. Voor 2017 richten we ons op nauwe aansluiting bij de nieuwe gemeentelijke zorgstructuren en intern op de verbetering van de reguliere basisondersteuning d.m.v. scholing aan docenten en coaches.

  Fte Extern zorgadviesteam (ZAT) Externe partners
Groningen 2,7 Op 2 locaties is een SchoolAlsWijkmedewerker actief voor de doorgeleiding naar externe ondersteuning. Voor 18- werkt de provincie (= alle gezamenlijke gemeeneten) met een RIGG-productenboek, voor 18+ moet er met elke gemeente afzonderlijk contact gezocht worden. GGD
GGZ
MJD
RMC
VNN
VSV-project
Kredietbank
Politie/justitie
Hardenberg 0,8 Zorgteam MEE (namens RMC)
Hoogeveen 1,1 Zorgoverleg Gemeente Hoogeveen
Totaal 4,6    

Bijlage 2 - Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

In het onderstaande tabel zijn opgenomen de toelatingscriteria zoals die gelden vanaf augustus 2016.

niveau wettelijke eisen t.a.v. vooropleidingsniveau zoals bepaald in de WEB bijzonderheden
1 Entree-opleiding
Instromers op dit opleidingsniveau beschikken niet over een diploma. Er zijn drie voorwaarden aan inschrijving van deze doelgroep:
- leeftijd vanaf 16 jaar, op 1 augustus vooraf-gaand aan het schooljaar waarin gestart wordt met Entree;
- niet in het bezit van een diploma dat toelating biedt tot mbo-2, 3 of 4;
- afgelopen 2 jaar niet ingeschreven in een niveau 1/AKA/Entree opleiding.
Aanmelders voor Entree kunnen ook verwezen worden naar een externe zorg‐ of begeleidingspartner. Samen met deze partners kan een pre-Entree programma worden opgesteld, waarin gewerkt wordt aan schoolbaarheid en leerbaarheid. Ook n.a.v. het Studieadvies binnen 4 maanden, kan een student doorverwezen worden naar een ander traject.
Een diploma van een Entree-opleiding kent twee mogelijke uitstroomadviezen: richting arbeidsmarkt of doorstroom naar niveau 2. Voor doorstroom naar niveau 2 is het perspectief op 2F voor Nederlands en rekenen cruciaal.
2 Basisberoepsopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma entree-opleiding of niveau 1/AKA (met voor Nederlands en rekenen perspectief op niveau 2F)
- diploma vmbo bb, kb, gl of tl
- diploma mavo
In uitzonderingsgevallen kan een instromer zonder vmbo-diploma toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 2 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
3 Vakopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma vmbo kl, gl of tl
- diploma mavo
- overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
- diploma mbo niveau 2
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
4 Middenkaderopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma vmbo kl, gl of tl
- diploma mavo
- overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
4 Specialistenopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma mbo niveau 3 in zelfde beroep of opleiding
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.

Het Alfa-college wil studenten toelaten tot een opleidingsniveau dat bij hen past en waar de kans op het behalen van een diploma zo groot mogelijk is. Dat kan betekenen dat afgeweken wordt van de wettelijke eisen ten aanzien van het vooropleidingsniveau. Daarom wordt  met elke aanmelder een individuele intake doorlopen om diplomaperspectief en ondersteuningsbehoefte te bepalen.

Dit betekent dat de student op een hoger niveau kan worden ingeschreven dan de wet toestaat; het College van Bestuur  heeft hiertoe de Procedure Bijzondere Toelating vastgesteld.
Toelating op een lager niveau dan wettelijk is toegestaan volgens de vooropleidingseisen, is ook mogelijk – behalve bij de Entree-opleiding – indien op grond van het intakegesprek aannemelijk gemaakt wordt dat de kans op succes groter is bij plaatsing op een lager niveau of indien de gekozen beroepsopleiding alleen op een lager niveau aangeboden wordt.

Bijlage 3 - Aantal deelnemers

Aantal ingeschreven deelnemers per regio en leerweg

Aantal ingeschreven deelnemers per regio en leerweg
    2014 2015 2016
Groningen BBL 942 901 998
  BOL 5.759 6.244 6.572
  BOL dt 0 0 0
    6.701 7.145 7.570
Hoogeveen BBL 592 531 487
  BOL 1.940 1.949 2.006
  BOL dt 29 7 0
    2.561 2.487 2.493
Hardenberg BBL 367 489 590
  BOL 1.394 1.409 1.401
  BOL dt 0 0 0
    1.761 1.898 1.991
subtotaal BBL 1.901 1.921 2.075
  BOL 9.093 9.602 9.979
  BOL dt 29 7 0
totaal   11.023 11.530 12.054

Aantal ingeschreven deelnemers per niveau

Aantal ingeschreven deelnemers per niveau
  2014 2015 2016
niveau 1 313 357 372
niveau 2 2.353 2.389 2.344
niveau 3 3.203 3.296 3.252
niveau 4 5.154 5.488 6.086
totaal 11.023 11.530 12.054

Educatieve trajecten en Vavo

Educatieve trajecten en Vavo
    2014 2015 2016
educatieve trajecten   1.280 1.420 1.707
VAVO   476 536 516
totaal   1.756 1.956 2.223

Educatieve trajecten

Educatieve trajecten
    Groningen Leek Hoogeveen Hardenberg Totaal
WEB-trajecten Taal en Rekenen 33 15 65 0 113
  Alfabetisering allochtonen WEB 7 0 0 0 7
  Nederlands als tweede taal NT2 255 136 124 3 518
  subtotaal 295 151 189 3 638
Niet-WEB-trajecten Alfabetisering allochtonen niet WEB 3 2 0 1 6
  Inburgering 490 158 229 160 1.037
  Re-integratie 19 0 0 0 19
  Activering 7 0 0 0 7
  subtotaal 519 160 229 161 1069
  Totaal 814 311 418 164 1.707

Entree NT2

Entree NT2
    Entree NT2 Entree Totaal
Groningen BOL 75 197 272
  BBL 0 0 0
Hoogeveen BOL 27 25 52
  BBL 0 7 7
Hardenberg BOL 23 18 41
  BBL 0 0 0
Totaal   125 247 372

Bijlage 4 - Resultaten deelnemerstevredenheid

Tevredenheid deelnemers

2014 en 2016: JOB-Monitor. 2015: eigen deelnemertevredenheidsonderzoek

Tevredenheid deelnemers
Regio Groningen     Hardenberg     Hoogeveen     Alfa-college    
Clusterscores 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Informatie 3,4 3,2 3,5 3,4 3,3 3,6 3,5 3,3 3,6 3,5 3,2 3,6
Lessen/programma 3,4 3,4 3,6 3,6 3,6 3,7 3,5 3,4 3,6 3,5 3,4 3,6
Toetsing/ Toetsing en examinering 3,8 3,5 3,9 3,9 3,6 4 3,9 3,7 4 3,9 3,6 3,9
Studiebegeleiding 3,6 3,4 3,7 3,7 3,5 3,8 3,7 3,4 3,7 3,6 3,5 3,7
Onderwijsfaciliteiten 3,6 3,5 3,9 3,6 3,5 3,8 3,5 3,3 3,8 3,6 3,4 3,8
Competenties 3,7 3,5   3,8 3,6   3,7 3,5   3,7 3,5  
Vaardigheden en motivatie     3,7     3,6     3,6     3,6
Stage (BOL) 3,6 3,3 3,6 3,7 3,4 3,9 3,7 3,4 3,8 3,6 3,3 3,7
Werkplek (BBL) 3,8 4 3,9 3,9 4 4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
(Studie)loopbaanbegeleiding 3,3 3,2 3,5 3,4 3,2 3,6 3,5 3,3 3,5 3,4 3,2 3,5
Organisatie / Rechten en plichten 3,3 3,2 3,5 3,4 3,3 3,5 3,4 3,2 3,5 3,3 3,2 3,5
Sfeer en veiligheid 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 4 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9

Percentage tevreden studenten

Percentage tevreden studenten
  Alfa-college Landelijk
Clusterscores 2016 2016
Informatie 56 53
Lessen/programma 60 54
Toetsing/ Toetsing en examinering 72 67
Studiebegeleiding 63 58
Onderwijsfaciliteiten 67 62
Vaardigheden en motivatie 57 51
Stage (BOL) 61 58
Werkplek (BBL) 70 67
(Studie)loopbaanbegeleiding 54 48
Organisatie / Rechten en plichten 56 53
Sfeer en veiligheid 69 65

Bijlage 5 - Onderwijsrendement

Jaarresultaat

percentages

Jaarresultaat
  Schooljaar 2013-2014   Schooljaar 2014-2015   Schooljaar 2015-2016  
niveau Alfa-college Benchmark Alfa-college Benchmark Alfa-college Benchmark
1 78,0   81,3   72,3  
2 73,2   75,2   73,8  
3 75,1   73,3   78,3  
4 77,2   76,9   75,3  
Totaal 71,5 75,6 75,8 74,0 76,0 73,2

Diplomaresultaat

percentages

Diplomaresultaat
  Schooljaar 2013-2014   Schooljaar 2014-2015   Schooljaar 2015-2016  
niveau Alfa-college Benchmark Alfa-college Benchmark Alfa-college Benchmark
1 62,7   60,7   47,7  
2 64,4   66,5   68,1  
3 77,0   76,8   80,5  
4 80,9   80,8   79,6  
Totaal 72,5 74,1 75,9 75,0 76,1 74,3

Bijlage 6 - Beroepsopleidingenaanbod

  Groningen Hoogeveen Hardenberg Assen
Bouwtechnische opleidingen X X  X  
Brood en Banket   X    
Commerciële opleidingen X X X  
Detailhandel X X X  
Dienstverlening niveau 2 X X X  
Dokters-, tandarts-, apothekersassistent   X    
Elektrotechniek X X X  
Engineering X X    
Entree-opleidingen X X X  
Facilitaire dienstverlening X   X  
Financiële opleidingen X X X  
Game architecture & design X      
Haarverzorging X X    
Horeca X X X  
Hout en Meubel X      
ICT X X X  
Installatietechniek X X X  
Interieurdesign X      
Juridische opleidingen X   X  
Koudetechniek X      
Maintenance X      
MBO-Productonderzoeker (Human technology) X      
MBO-Verpleegkundige X X X  
Metaal/Werktuigbouwkunde   X X  
Mode X X    
Motorvoertuigentechniek   X    
MultiMedia Design X      
Onderwijsassistent X X X  
Recreatie en toerisme X X X  
Schoonheidsverzorging X X    
Secretariële opleidingen X X X  
Sociaal-agogisch werk X X    
Sociaal-cultureel werk X      
Sport en bewegen X     X
Transport en logistiek   X X  
Uniformberoepen X X    
VAVO (vmbo-tl/havo/vwo) X      
Verzorgende-IG X X X  
Weg- en Waterbouw X      

Bijlage 7 - Overzicht keuzedelen

Admiraal de Ruyterlaan
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2
Duurzaamheid in het beroep B
Duurzaamheid in het beroep C
Duurzaamheid in het beroep D
Oriëntatie op ondernemerschap
Schoonmaken
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3
Elektro- en installatietechniek voor de bouw
Digitale technieken en productievoorbereiding I
Verrijking leervaardigheden
Boumaboulevard
Digitale vaardigheden basis
Digitale vaardigheden gevorderd
Duits in de beroepscontext A2
Duits in de beroepscontext B1
Duurzaamheid in het beroep B
Duurzaamheid in het beroep C
Duurzaamheid in het beroep D
Engels in de beroepscontext A2
Engels in de beroepscontext B1
Klantcontact en verkoop
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
Spaans in de beroepscontext A2
Voorbereiding hbo
Ondernemerschap mbo
Voorbereiding hbo kunstonderwijs
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)
Kleurvormgeving
Verrijking leervaardigheden
Kardingerplein
Duits in de beroepscontext A2
Engels in de beroepscontext A2
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit
Kardingerweg
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)
Lifeguard
Sportspecialisatie instructeur, nr. 1
Sportspecialisatie trainer-coach, nr. 1
Verrijking leervaardigheden
Kluiverboom
Duits in de beroepscontext A2
Engels in de beroepscontext A2
Solliciteren
Visagie
Aziatische keuken
Schoonmaken
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)
Verrijking leervaardigheden
Salland - Assen
Sportspecialisatie instructeur, nr. 1
Sportspecialisatie trainer-coach, nr. 1
Parkweg 1A1
Assisteren bij Sport en Recreatie
Digitale vaardigheden basis
Digitale vaardigheden gevorderd
Duits in de beroepscontext A2
Duits in de beroepscontext B1
Duurzaamheid in het beroep B
Duurzaamheid in het beroep C
Duurzaamheid in het beroep D
Eetcultuur en -wensen
Engels in de beroepscontext A2
Engels in de beroepscontext B1
Financiële administratie niveau 2 doorstroom
Klantcontact en verkoop
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
Organisatie interne evenementen
Oriëntatie op ondernemerschap
Rekenen 3F
Ondernemerschap mbo
Wijnkennis 2
Import- en exportdocumenten (geschikt voor niveau 3)
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)
Deelmarkten vervoer 1
Intern transport en onderhoud grote voertuigen
Verrijking leervaardigheden
Parkweg 3 - RTC
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2
Duits in de beroepscontext A2
Duurzaamheid in het beroep B
Duurzaamheid in het beroep C
Verdieping techniek en materialenkennis
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3
Elektro- en installatietechniek voor de bouw
De Stroom - KARgo
Digitale vaardigheden basis
Digitale vaardigheden gevorderd
Duits in de beroepscontext A2
Duurzaamheid in het beroep B
Duurzaamheid in het beroep C
Duurzaamheid in het beroep D
Engels in de beroepscontext A2
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit
Klantcontact en verkoop
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
Oriëntatie op ondernemerschap
Ondernemerschap mbo
Import- en exportdocumenten (geschikt voor niveau 3)
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)
Marketing (basis)
Deelmarkten vervoer 1
Basisvaardigheden metaalbewerken
Intern transport en onderhoud grote voertuigen
Voltastraat
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2
Bereiden en aseptisch handelen
Bereidt gerechten
Digitale vaardigheden basis
Digitale vaardigheden gevorderd
Duits in de beroepscontext A2
Duits in de beroepscontext B1
Duurzaamheid in het beroep A
Duurzaamheid in het beroep B
Duurzaamheid in het beroep C
Duurzaamheid in het beroep D
Eetcultuur en -wensen
Engels in de beroepscontext A2
Engels in de beroepscontext B1
Engels in de beroepscontext B2
Farmaceutische Patiëntenzorg
Financiële administratie niveau 2 doorstroom
Geneesmiddelenkennis
Instroom pabo aardrijkskunde
Instroom pabo geschiedenis
Instroom pabo natuur & techniek
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit
Klantcontact en verkoop
Leidinggeven
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
Nagelstyling
Nederlands 3F
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
Organisatie interne evenementen
Oriëntatie op ondernemerschap
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
Praktijkorganisatie TA
Spaans in de beroepscontext A2
Specifieke doelgroepen DA
Sportmassage
Visagie
Voorbereiding hbo
Zorginnovaties en technologie
Aziatische keuken
Bijzondere zorggroepen TA
Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg
Expressief talent
Jeugd- en opvoedhulp
Ondernemerschap mbo
Schoonmaken
Streekproducten
Verdieping techniek en materialenkennis
Voedingsleer
Voedingsleer, gevorderd
Wijkgericht werken
Wijnkennis 2
Internationaal II: werken in het buitenland
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek
Imagestyling
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)
Drank- en HorecaWet (DHW)
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4
Mode (geschikt voor niveau 2)
Mode (geschikt voor niveau 3 en 4)
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij
Lifeguard
Supermarkt (geschikt voor niveau 2)
Supermarkt (geschikt voor niveau 3 en 4)
Techniek in de kas
Barbier
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4
Eerstelijns- en ketenzorg
Werken met baby's
Kunststoffen & rubber industriële processen, geschikt voor niveau 2
Kunststoffen & rubber industriële processen, geschikt voor niveau 3 en 4
In-line meet- en analyseapparatuur in de procesindustrie
Security in systemen en netwerken 1
Verdieping productietechniek industriële processen geschikt voor niveau 3
Verdieping productietechniek industriële processen, geschikt voor niveau 2
Verrijking leervaardigheden
Security in systemen en netwerken 2

Bijlage 8 - Personeel

8.1 Formatie

Formatie in aantallen op 31-12-2016

Formatie in aantallen op 31-12-2016
  Geslacht Regio Groningen Regio Hoogeveen Regio Hardenberg BDV CVB Eindtotaal
Vast man 222 80 26 62 11 401
  vrouw 282 81 70 117 20 570
Tijdelijk man 63 17 11 7 3 101
  vrouw 89 27 20 15 1 152
Totaal man 285 97 37 69 14 502
  vrouw 371 108 90 132 21 722
Eindtotaal man + vrouw 656 205 127 201 35 1224

Formatie in fte's op 31-12-2016

Formatie in fte's op 31-12-2016
  Geslacht Regio Groningen Regio Hoogeveen Regio Hardenberg BDV CVB Eindtotaal
Vast man 187 66 26 60 17 355
  vrouw 193 49 50 88 24 405
Tijdelijk man 45 10 10 7 4 76
  vrouw 64 17 13 11 3 108
Totaal man 232 76 36 66 21 431
  vrouw 258 66 63 99 27 514
Eindtotaal man + vrouw 490 142 99 166 48 945

Formatie in fte's uitzendkrachten en payroll in 2016

Formatie in fte's uitzendkrachten en payroll in 2016
  2014 2015 2016
OP - uitzendkrachten 1 1,4 3,2
OP - payroll 0,7 1,6 7
OBP - uitzendkrachten 2,6 5,3 3,2
OBP - payroll 0,6 2 1,7
Totaal 4,9 10,3 15,1

Inzet formatie per functie per 31-12-2016

Inzet formatie per functie per 31-12-2016
  12/31/2014 12/31/2015 12/31/2106 verschil 2016 - 2015
Voorzitter College van Bestuur 1,0 1,0 1,0 0,0
Lid College van Bestuur 1,0 1,0 1,0 0,0
Lector 1,0 1,0 1,0 0,0
Bestuurssecretaris 2,0 2,0 2,0 0,0
Regisseur Planning en Control 2,0 2,0 2,0 0,0
Hoofd centrale eenheid Onderwijs en Kwaliteitszorg 1,0 1,0 1,0 0,0
Adviseur O&K   0,8 1,7 0,9
Beleidsmedewerker / adviseur O&K 14,4 15,3 13,4 ‑1,9
Beleidsmedewerker Internationalisering 1,0 1,0 1,0 0,0
         
Regiodirecteur 6,0 6,0 6,0 0,0
Kwartiermaker EPI-Kenniscentrum 1,0 1,0   ‑1,0
Opleidingsmanager 25,0 25,9 27,3 1,4
Docent LB 321,7 361,7 390,0 28,3
Docent 12, persoonlijke functie 4,3 4,4 3,9 ‑0,4
Docent LC 197,6 198,1 203,2 5,1
Docent LD   1,0 1,0 0,0
Instructeur 25,5 33,3 43,0 9,7
Leraar in opleiding 3,2 2,5 1,5 ‑1,0
Onderwijsassistent 1,7 0,4 0,4 0,0
Surveillant 0,2 0,2 0,2 0,0
         
Assistent mediatheek / OLC 2,9 2,9 1,7 ‑1,2
Medewerker mediatheek / OLC 0,9 0,9 1,2 0,3
Orthopedagoog / Psycholoog 12,1 13,3 13,4 0,1
Loopbaanexpert 13,7 17,1 17,2 0,0
Medewerker toetsbureau   0,5 1,5 1,0
Medewerker studentenbegeleiding 1,0 1,0 1,0 0,0
Pastor 2,6 2,8 2,8 0,0
Unitmedewerker formatieplanning en control 2,0     0,0
Unitmedewerker Planning en Control   1,0 1,0 0,0
Medewerker Sport Service Centrum 0,7 0,7 0,7 0,0
Medewerker secretariële / administratieve ondersteuning 1,1 1,7 1,7 ‑0,0
Medewerker backoffice 3,6 4,7 4,3 ‑0,3
Accountmanager       0,0
Projectleider 2,9 6,8 6,0 ‑0,8
         
Directiesecretaris 1,7 2,7 3,4 0,7
Informatiemanager 2,0 2,0 2,0 0,0
Managementassistent 34,0 37,9 38,7 0,7
Directeur onderwijskundige unit 1,0 1,0 1,0 0,0
Banenafspraakbaan     0,6 0,6
         
Directeur Bedrijfsvoering 1,0 1,0 1,0 0,0
Beleidsmedewerker / adviseur FB 2,6 1,8 1,0 ‑0,8
Adviseur FB       0,0
Adviseur Inkoop 0,9 0,9 0,9 0,0
Beleidsmedewerker / adviseur informatiebeveiliging 0,6 0,8 0,8 0,0
Contractmanager 1,0 1,0 1,0 0,0
         
Hoofd dienst Financiën en Administratie 1,0 1,0 1,0 0,0
Medewerker AO / IC administratieve processen 0,9 0,9 0,9 0,0
Adviseur F&A 4,0 4,3 3,7 ‑0,6
Salarisadministrateur   1,0 1,0 0,0
Eerste medewerker Financiële Administratie 1,0 1,0 1,0 0,0
Medewerker financiële administratie 3,4 3,4 3,4 0,0
Hoofd afdeling Deelnemersadminitratie 0,8 0,8 0,8 0,0
Coördinator Deelnemersadministratie 1,0 1,0 1,0 0,0
Kerngebruiker DIS 1,6 1,6 1,6 0,0
Medewerker deelnemersadministratie 15,6 13,3 12,6 ‑0,7
Projectmedewerker EB / DA 0,8 0,8 1,0 0,2
         
Hoofd dienst Facilitair Bedrijf 1,0 1,0 1,0 0,0
Facilitair manager 3,9 4,7 4,9 0,2
Medewerker roosterzaken 4,5 4,1 4,0 ‑0,1
(Zelfstandig) facilitair medewerker beheer 12,3 8,2 7,2 ‑1,0
(Zelfstandig) facilitair medewerker catering 10,3 10,8 11,3 0,4
(Zelfstandig) facilitair medewerker service 3,4 0,8 0,4 ‑0,4
Eerste facilitair medewerker beheer 6,7 6,8 6,8 ‑0,0
Eerste facilitair medewerker catering 6,2 7,1 6,5 ‑0,6
Eerste facilitair medewerker service 0,6     0,0
Medewerker Servicepunt 20,1 20,7 22,6 1,9
Facilitair medewerker schoonmaak 4,2 4,2 4,2 0,0
         
Hoofd dienst PICT 1,0 1,0 1,0 0,0
Functioneel applicatiebeheerder 5,0 5,9 5,1 ‑0,8
Implementatiemanager ICT 1,0 1,0 1,0 0,0
Servicecoordinator ICT 1,0     0,0
Medior applicatiespecialist bedrijfsinformatiesystemen 1,0 1,0 1,0 0,0
Medior functioneel specialist bedrijfsinformatiesystemen 2,0 2,4 1,6 ‑0,8
Senior applicatiespecialist bedrijfsinformatiesystemen 1,0 1,0 1,0 0,0
Senior functioneel specialist bedrijfsinformatiesystemen 1,0 1,0 1,0 0,0
Technisch applicatiebeheerder 0,9     0,0
Procesregisseur 1,0 1,0 1,0 0,0
Programmamanager 2,0 3,2 3,8 0,6
Database administrator Peoplesoft 1,0 1,0 1,0 0,0
Medewerker ICT 1,0 1,0   ‑1,0
         
Hoofd dienst MCV 0,9 1,0 0,9 ‑0,1
Adviseur MCV 6,8 6,9 6,5 ‑0,4
Beleidsmedewerker/adviseur MCV 0,8 0,9 0,9 0,0
Bureaumedewerker MCV 2,5 2,5 2,5 0,0
Medewerker MCV 2,9 2,5 3,3 0,8
         
Hoofd dienst Personeel & Organisatie 1,0 0,8 0,8 0,0
Adviseur P&O 4,8 4,9 4,7 ‑0,2
Beleidsmedewerker/adviseur P&O 2,6 2,7 2,6 ‑0,1
Loopbaanadviseur 0,7 0,6 0,6 0,0
Medewerker Personeel en Salarisadministratie 3,7 3,7 3,7 0,0
Arbocoördinator/adviseur gezondheidsmanagement 0,6   0,9 0,9
  847,3 905,5 945,1 39,6

8.2 Samenstelling personeelsbestand

Verhouding man/vrouw in leidinggevende functies op 31-12-16

Verhouding man/vrouw in leidinggevende functies op 31-12-16
  man vrouw vacatures
CvB 1 1 0
directeuren 4 3 0
kwartiermaker/directeur (EPI-kenniscentrum) 0 0 1
diensthoofden 3 3 0
opleidingsmanagers 17 11 0
totaal 25 18 1

Betrekkingsomvang medewerkers op 31-12-2016

Betrekkingsomvang medewerkers op 31-12-2016
  Geslacht Regio Groningen Regio Hoogeveen Regio Hardenberg BDV CvB Eindtotaal %
<1 man 154 37 15 17 2 225 18%
  vrouw 317 92 74 111 12 606 50%
  totaal 471 129 89 128 14 831 68%
1 man 131 60 22 52 12 277 23%
  vrouw 54 16 16 21 9 116 9%
  totaal 185 76 38 73 21 393 32%
totaal man 285 97 37 69 14 502 41%
  vrouw 371 108 90 132 21 722 59%
  totaal 656 205 127 201 35 1224 100%

Leeftijd medewerkers onderverdeeld naar leeftijd, organistatieonderdeel en geslacht op 31-12-2016

Leeftijd medewerkers onderverdeeld naar leeftijd, organistatieonderdeel en geslacht op 31-12-2016
Leeftijd Geslacht Regio Groningen Regio Hoogeveen Regio Hardenberg BDV CVB Totaal Percentage
<25 man 4 3       7 1%
  vrouw 8 3 2 3 1 17 1%
Totaal <25   12 6 2 3 1 24 2%
25-34 man 53 10 8 6 2 79 6%
  vrouw 58 22 32 12   124 10%
Totaal 25-34   111 32 40 18 2 203 17%
35-44 man 73 14 5 20   112 9%
  vrouw 77 22 15 33 4 151 12%
Totaal 35-44   150 36 20 53 4 263 21%
45-55 man 72 28 14 23 3 140 11%
  vrouw 121 42 30 57 7 257 21%
Totaal 45-55   193 70 44 80 10 397 32%
>55 man 83 42 10 20 9 164 13%
  vrouw 107 19 11 27 9 173 14%
Totaal >55   190 61 21 47 18 337 28%
Totaal   656 205 127 201 35 1224 100%

8.3 Loopbaan en ontwikkeling

Professionalisering 2016

Professionalisering 2016
Coachpool  
Individuele coachtrajecten 29
Teamgerichte intervisie 9
Alle medewerkers  
The 7 habits of highly efficient people(Covey) 17
Cursus Office (Word, Excel, Outlook) 9
Bijeenkomst nieuwe medewerkers 76
Talentenkaart 8
Onderwijspersoneel  
Individuele scholingen, inclusief masteropleidingen eerste- en tweedegraads 270
Onderwijscoach 12
PDA (1-jarige instructeurs opleiding) 10
Introductiemodules nieuwe docenten 51
Omgaan met gedrag; jij maakt het verschil 15
Haal meer uit je digibord 15
Intake (maatwerk) 44
Studieloopbaanbegeleiding 17
Activerende didactiek 13
Differentiëren is te leren 15
Workshop 21st century skills 16
Workshop scrummen 15
Kenniscafé Peer Review 11
Teamtrainingen (maatwerk) 9 teams
Talentencentrum  
Drieslagtaal regionaal 18
Assessorentraining Nederlands 18
Assessorentraining Engels 13
Examinering  
Training tot assessoren (inclusief werkveld) 25 bijeenkomsten
Train de trainer assessoren 14
Training Subexamencommissie 53
Training Creboregieteam 10
Training Constructeur 3
Training Formatief toetsen 20
Ondersteunend personeel  
Cursus Projectmanagement MSP Foundation 4
Individuele scholingen 28
Prezi 8
Management  
Individuele managementopleiding 5
Intern leiderschapsprogramma Leader in the lead 48

Vacatures 2016

Vacatures 2016
Aantal vacatures  
OP 70
OBP 42
Totaal 112
Vervulde vacatures  
OP 68
OBP 40
Totaal 108
Ingetrokken/niet vervulde vacatures  
OP 2
OBP 2
Totaal 4

Loopbaan- en mobiliteitstrajecten 2016

Loopbaan- en mobiliteitstrajecten 2016
Medewerkersstage  
Aantal deelnemers 10
Loopbaantrajecten  
Individuele loopbaantrajecten 23
Mobiliteitstrajecten  
Mobiliteit  
Aantal mobiliteitskandidaten 2
Waarvan door extern bureau 0
Begeleid vanuit Alfa-college 2
Intern doorgestroomd naar functie 2
Extern doorgestroomd naar andere functie 0
Uitgestroomd 0
WW-ers  
Totaal aantal WW over 2016 (peildatum 1-11-16) 46
Gemiddeld aantal per maand 40
Geheel of gedeeltelijk uit WW niet traceerbaar
In traject bij een reintegratiebureau 0
Begeleid door USG Restart 17
Zelf begeleid 7
Onbemiddelbaar 13

Bijlage 9 - Invloed belanghebbenden

Relevante belanghebbenden Ingezette middelen/vormen Invloed blijkt uit
Bedrijven/instellingen Bijeenkomsten met het werkveld Bedrijfsbezoeken/excursies Regionale inkleuring onderwijsprogramma
  Gastlessen door werkveldmedewerkers Docenten geven les op werkplek
  Medewerkersstages in het werkveld Werkveld examineert mee
  Inbreng werkveld tijdens voorlichtings- en wervingstraject Ontwikkeling Proeven van Bekwaamheid
  Contractonderwijs Aanpassing BPV-opdrachten
  Lessen op locatie bij bedrijven Onderwijs wordt flexibeler, bedrijven geven Alfa-college een rol bij de scholing van hun personeel
  Samenwerkingsprojecten zoals Recomalab Bedrijven en instellingen ontwikkelen samen onderwijscurriculum
  Techniek Innovatiecentrum  
Deelnemers Eigen waarderingsonderzoeken onder deelnemers Roosteraanpassingen
  Panelgesprekken met deelnemers Beter gebruik leermiddelen
  Inloopspreekuren Lokaalaanpassingen
  Studentenraad Verbetering kwaliteit onderwijs
  JOB-Monitor  
  Gesprekken met docenten  
Ouders Ouderavonden Verbetering begeleiding deelnemers door ouders en school
  In voorlichting specifieke informatie voor ouders Verbetering informatievoorziening ouders
  Op vmbo-scholen ook voorlichting voor ouders  
  Verbeterde informatiestroom naar ouders, ook van 18-plussers  
Oud-deelnemers Reünies met informele terugblik op opleiding Aanpassing onderwijsprogramma
  Terugkomdagen half jaar na afronden opleiding  
  Onderzoek onder gediplomeerde schoolverlaters  
Toeleverend onderwijs Overleg met VO-scholen over doorlopende leerlijnen Afstemming programma Meeloopdagen Voorlichting (Open dagen, informatieavonden)
  Project Top Techniek in Bedrijf Samenwerking VO, MBO en bedrijfsleven om leerlingen kennis te laten maken met technisch onderwijs
Afnemend onderwijs Aansluiting/overgang mbo-hbo Afstemming programma
  Vijfstappentraject van kennismaking in eerste jaar tot proefstuderen in laatste jaar.  
Medewerkers Medewerkersonderzoek Taakverdeling
  Werkoverleg Vormgeven onderwijs

Bijlage 10 - Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kende in 2016 de volgende samenstelling:

 • mevrouw mr. drs. M.Ch.A. Smilde, voorzitter
 • de heer drs. L. Dijkema, vice-voorzitter
 • mevrouw E. Bakelaar MBA, lid
 • de heer M. Fernhout, lid
 • de heer H. Kox MA MBA, lid
 • de heer dr. C.M. Wigmans, lid
 • de heer G. Woltjer MHD, lid

Teneinde de Raad van Toezicht te ondersteunen in zijn toezichthoudende taken heeft de raad twee commissies bestaande uit leden uit zijn midden.

De auditcommissie bestaat uit:

 • de heer drs. L. Dijkema, voorzitter
 • mevrouw E. Bakelaar MBA, lid
 • de heer M. Fernhout, lid

De onderwijscommissie bestaat uit:

 • de heer dr. C.M. Wigmans, voorzitter
 • de heer G. Woltjer MHD, lid
 • de heer H. Kox MBA, lid

Ondernemingsraad

Ultimo 2016 kende de Ondernemingsraad de volgende samenstelling:

 • uit de kiesgroep regio Hardenberg:
  • Roelco Huiskes, lid
  • Anni Bril, vice-voorzitter
 • uit de kiesgroep regio Hoogeveen:
  • Rolf Janssen, lid
  • Jan Cor de Vries, lid
 • uit de kiesgroep regio Groningen:
  • Jorien Benthem, lid (werkzaam op locatie Kardinge)
  • Frank Loeters, lid (werkzaam op locatie Adm. de Ruyterlaan)
  • Geert Noeken, secretaris (werkzaam op locatie Kluiverboom)
  • Els van Schaik, lid (werkzaam op locatie Adm. de Ruyterlaan)
  • Bjorn Weijts, voorzitter (werkzaam op locatie Kardinge)
  • Christina Wilbrink, lid (werkzaam op locatie Admiraal de Ruyterlaan)
 • uit de kiesgroep service-unit Bedrijfsvoering en College van Bestuur:               
  • Henderika Hulshoff, lid (werkzaam op de locatie Winschoterdiep)
  • vacature
  • vacature             

Studentenraad

Ultimo 2016 bestaat de Studentenraad uit de volgende leden:

 • uit de kiesgroep regio Groningen:
  • Jacob van den Bosch, student Sport en Bewegen, lid
  • Jonathan Goeree, student Sociaal-agogisch Werk, lid
  • Lars de Haan, student Coördinator Beveiliging, lid
  • Demi Muller, studente Secretaresse, secretaris
  • Yaroslav Myslyvchenko, student Bouw, lid
 • uit de kiesgroep regio Hoogeveen:
  • Remco Hekman, student Transport en Logistiek, lid
  • Harmen Kompagnie, student Engineering, vice-voorzitter/penningmeester
 • uit de kiesgroep regio Hardenberg:
  • Mirlin Nieuwenhuis, studente Juridische Dienstverlening, lid
  • Arianne Verboom, studente Directiesecretaresse, voorzitter

Instellingsadviesraad

In 2016 werden een of beide bijeenkomsten van de instellingsadviesraad bijgewoond door:

 • mevrouw M. Kuin (Alescon)
 • de heer H. Drijfhout (NHL Sector Techniek)
 • de heer B. Pathuis (Pathuis en Partners)
 • de heer J. Degenaar (Healthy Ageing)
 • de heer L. Zwiers (VNO/NCW en MKB Noord)
 • mevrouw R. Goettsch (Tinten Welzijnsgroep)
 • de heer E. Bos (Groningen Cityclub)
 • de heer F. de Boer (Cofely Noord B.V.)
 • de heer M. Kirchner (Baalderborg)
 • mevrouw L. Suur (Unigarant)
 • de heer H. Klompmaker (Hunebedcentrum)
 • de heer N. Benders (CSG)
 • mevrouw K. Kalverboer (Zorg Innovatie Forum)
 • de heer Hoang Nguyen (RUG/Beren op de weg)

Bijlage 11 - (Neven)functies College van Bestuur en Raad van Toezicht

De heer drs. W. Moes, voorzitter College van Bestuur

 • bestuurslid Ambulance Academie (landelijk opleidingsinstituut voor ambulance- en meldkamerpersoneel)
 • lid van de Adviescommissie Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen
 • ambassadeur ‘Kans 050’

Mevrouw drs. C.P. de Graaff, lid College van Bestuur

 • geen nevenfuncties

Mevrouw mr. drs. M.Ch.A. Smilde, voorzitter Raad van Toezicht

 • voorzitter Bestuur Diabetesvereniging Nederland
 • voorzitter Raad van Toezicht De Zijlen, wonen, werk en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking
 • voorzitter college Noordelijke Rekenkamer (sinds 7 juli 2016)
 • lid Raad van Toezicht Hersenstichting
 • bestuurslid Nederlandse Diabetes Federatie
 • lid Comité van Aanbeveling St. Present Groningen
 • bestuurslid St. Steunfonds Christelijke Pers Leeuwarden (tot 1 juli 2016)

De heer drs. L. Dijkema, vice-voorzitter Raad van Toezicht

 • mede-directeur en -aandeelhouder Dutch Card Printing BV Groningen
 • voorzitter bestuur TechnologieCentrum Noord-Nederland TCNN, Groningen
 • lid bestuur SAK Royal Jongbloed, Heerenveen (tot 1 oktober 2016)
 • voorzitter Klankbordgroep Levensbeschouwing en Ondernemen VNO-NCW, Den Haag
 • voorzitter Stichting OFA, OndernemersFonds Assen
 • voorzitter sectie PRO-Mandaat van Stichting PRO, Amsterdam betreffende beheer en exploitatie auteursrechten uitgevers
 • penningmeester Stichting Reprorecht, Amsterdam
 • lid/vice-voorzitter Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven, Amsterdam
 • voorzitter KVGO Reglementscommissie, Amstelveen
 • voorzitter Raad van Advies Vincent van Gogh College, Assen
 • voorzitter bestuur Stichting Drents Monument
 • voorzitter Stichting Cultureel hart Assen

Mevrouw E. Bakelaar MBA, lid Raad van Toezicht

 • directeur Welzijnswerk Midden-Drenthe
 • lid bestuur Verdiwel
 • lid branchecommissie Ouderen van Sociaal Werk Nederland
 • raadslid CDA gemeente Ommen
 • bestuurslid bestuurdersvereniging CDA (tot 1 juli 2016)
 • bestuurslid Stichting Ommen Millennium Gemeente

De heer M. Fernhout, lid Raad van Toezicht

 • huurderscommissaris woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal te Hardenberg
 • bestuurslid Stichting De Makelij te Dedemsvaart
 • voorzitter Plaatselijk Belang Dedemsvaart (vanaf 1 april 2016)
 • bestuurslid Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning in het Vechtdal (vanaf 1 april 2016)
 • lid Participatieraad Sociaal Domein gemeente Hardenberg (vanaf 1 november 2016)

De heer H. Kox MA MBA, lid Raad van Toezicht

 • partner/DGA Van Groningen de Zeeuw bv
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Palludara Sneek/IJlst

De heer dr. C.M. Wigmans, lid Raad van Toezicht

 • lector identiteitsontwikkeling Hogeschool Stenden

De heer G.R. Woltjer MHD, lid Raad van Toezicht

 • manager HRM , Elker Jeugd- en Opvoedhulp en Het Poortje Jeugdinrichtingen
 • directeur Wolkim Services B.V.
 • eigenaar V.O.F. Baanderhoeve

Bijlage 12 - Notitie helderheid

Onderstaand de verantwoording van de 8 thema’s uit de notitie Helderheid 2004.

Thema 1: Uitbesteding

Het Alfa-college besteedt aan zowel Kamphuis Lasopleidingen BV te Sleen als OCB te Ruinen onderwijs uit. De uitbesteding aan Kamphuis Lasopleidingen BV te Sleen is met ingang van schooljaar 2016/2017 gestopt. Aan deze uitbestedingen liggen overeenkomsten conform de notitie Helderheid ten grondslag.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten

In het resultaat 2016 voor contractactiviteiten is, conform vorige jaren, rekening gehouden met toerekening van het accountmanagement van 20% voor publieke activiteiten.

In 2016 is voor het vierde jaar op rij, na de herpositionering, een positief resultaat op contractactiviteiten gerealiseerd. Zie bijlage 1 bij deel B van dit geïntegreerd jaardocument in deze jaarrekening voor een toelichting. Met deze positieve resultaten werken we aan het terugbrengen van de in het verleden opgebouwde negatieve reserve van contractactiviteiten. Ook voor 2017 is er een positief resultaat op contractactiviteiten begroot.

Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen

Als gevolg van EVC komt het voor dat deelnemers ingeschreven worden voor een beroepsopleiding bij het Alfa-college waarbij ze recht hebben op één of meer vrijstellingen voor (een) examenonderde(e)l(len). Deze vrijstelling(en) word(t)(en) niet meegeteld als onderwijsinspanning m.b.t. de klokurennorm. Een inschrijving die niet aan de wettelijke klokurennorm voldoet, wordt niet meegeteld voor inputbekostiging. Afhankelijk van de inspanning wordt het diploma dat wordt uitgegeven als gevolg van deze inschrijving, eventueel wel voor bekostiging aangemerkt.  Voorgaande gedragsregels zijn opgenomen in interne gedragscodes en in het kaderdocument opleidingstrajecten Alfa-college.

Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf

Binnen de dienst Financiën en Administratie van het Alfa-college is d.m.v. een interne procedure vastgelegd dat als het cursusgeld van een deelnemer wordt betaald door een derde (veelal werkgever), de deelnemer hiervoor schriftelijk toestemming moet geven d.m.v. het afgeven van een zgn. cursusgeldverklaring. De controle op aanwezigheid van een cursusgeldverklaring is onderdeel van de jaarlijkse interne controles die uitgevoerd worden door de Deelnemersadministratie.
 
Het Alfa-college heeft geen eigen fonds voor les- en/of cursusgeld. De vorderingen worden regelmatig aangemaand. Indien een deelnemer niet betaalt, wordt de vordering overgedragen aan de deurwaarder. Nadat vanuit de acties van de deurwaarder blijkt dat de vordering definitief oninbaar is, wordt de vordering afgeboekt binnen de exploitatie. Dus niet ten laste van het cursusgeld dat wordt afgedragen aan OC&W.

Thema 5: In- en uitschrijving en inschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk

Deelnemers mogen slechts eenmaal per schooljaar voor inputbekostiging bij BRON worden aangemerkt.
Het komt echter voor dat deelnemers gelijktijdig worden ingeschreven voor meerdere opleidingen. Dit is mogelijk omdat bepaalde deelnemers recht hebben op vrijstellingen of er is sprake van EVC. Centraal vindt een controle plaats waarbij bekostiging van meervoudige inschrijvingen wordt uitgesloten.

De uitstroom in oktober 2016 van nieuw binnengekomen deelnemers voor het schooljaar 2016/2017 betreft 4 deelnemers. Het totaal aantal nieuw binnengekomen deelnemers per 1 oktober 2016 bedraagt 4.306.
Deelnemers van het Alfa-college aan de geïntegreerde trajecten van Educatie en de beroepsopleidingen volgen onderdelen van beroepsopleidingen, waarbij een groot deel van het onderwijsprogramma wordt verzorgd door, en plaatsvindt bij, de beroepsopleidingen. Het gaat om onder andere anderstalige deelnemers die nog niet zelfstandig het volledige beroepsopleidingsprogramma kunnen volgen in verband met hun taalniveau Nederlands of om autochtone deelnemers die door middel van dit programma met extra ondersteuning toch onderdelen van een beroepsopleiding op deze manier kunnen blijven volgen. Het beroepsopleidende deel van het programma vindt plaats op de beroepsopleiding en er worden opleidingen verzorgd op het gebied van motorvoertuigentechniek, werktuigbouwkunde, installatie- en elektrotechniek, ICT, handel, horeca en haarverzorging. De ondersteunende vakken worden verzorgd door Educatie-docenten. Dit betreft de theoriecomponenten vaktaal, rekenen, Engels en algemene digitale vaardigheden. Tevens verzorgt Educatie het mentoraat en de begeleiding. De deelnemers staan ingeschreven op het crebo-nummer behorend bij de beroepsopleiding die ze volgen.

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven

Deelnemers aan een beroepsopleiding binnen het Alfa-college worden conform werkelijkheid ingeschreven.

In het schooljaar 2016/2017 zijn van de tellingpopulatie van 1 oktober 2016 circa 89 deelnemers ‘omgezwaaid’. Deze meting is gebaseerd op de gegevens t/m 8 juni 2017. De tellingpopulatie van 1 oktober 2016 heeft een grootte van 11.876 bekostigde deelnemers.

Horizontale stapeling:
Een instelling mag per deelnemer in een kalenderjaar maar één diploma voor bekostiging
meetellen (horizontale stapeling). Centraal wordt een eindcontrole in het deelnemersregistratiesysteem uitgevoerd waaronder bekostiging van meervoudige diplomering binnen een kalenderjaar wordt uitgesloten.

Verticale stapeling:
Verticale stapeling wordt voorkomen omdat deelnemers Alfa-college breed, bij de intake in de meest geschikte opleiding, met het meest geschikte opleidingsniveau worden ingeschreven.
Deelnemers worden in de meeste gevallen ingeschreven op basis van hun vooropleiding. Bij wijze van  uitzondering (maatwerk) wordt van de regels m.b.t. toelaatbaarheid afgeweken.
 
Correcties op de outputbekostiging:
In het kalenderjaar 2016 zijn in het totaal 3.830 diploma’s uitgereikt. Hiervan zijn 73 diploma’s niet voor bekostiging in aanmerking gebracht, aangezien deze populatie een extra diploma op dezelfde datum met hetzelfde niveau heeft.

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven

Binnen het Alfa-college is in een procedure m.b.t. het opstellen van een offerte (het zgn. ‘offerte-traject’) het volgende vastgelegd: “In een overeenkomst die afgesloten wordt met een bedrijf of organisatie, wordt vastgelegd wat wordt geleverd, tegen welke prijs, of er al dan niet sprake is van lumpsum bekostiging (reguliere inschrijving of contractactiviteiten) en of er eventueel cursusgeld verschuldigd is.”
De totale populatie van inschrijvingen in maatwerktrajecten zijn niet materiaal van omvang (<2%).

Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland

Het Alfa-college verzorgt geen onderwijs in het buitenland, met uitzondering van buitenlandse stages (beroepspraktijkvorming) die door deelnemers worden doorlopen. Wij hanteren voor buitenlandse deelnemers de Koppelingswet-procedure; uitsluitend buitenlandse deelnemers die rechtmatig in Nederland verblijven, tellen wij voor onze bekostiging mee. 

Bijlage 13 - Bijlagen innovatieplannen

13.1 Doelen en resultaten deelprojecten Model Regionaal Co-makership

Hieronder zijn de doelen en de in 2016 behaalde resultaten in de deelprojecten van het RIF-project Model Regionaal Co-makership weergegeven.

deelproject: Recoma 2.0

regio: Groningen

doel: ontwikkelen van middelen en voorzieningen om mensen gezond oud te laten worden en langer thuis te laten wonen

gerealiseerd in 2016:

 • het verder inrichten van de kenniskring, door de Multi-Disciplinaire Kennisketens (MDK’s) Vrije Tijd (met crossovers naar Gezondheid en Wonen) en 2.2 Gezondheid (met crossovers naar Wonen en Vrije Tijd) en het starten van ReCoMa-lab 2.0
 • werkveldpartner de ‘Vier Elementen’ bezocht en onderzocht of in co-makership een permanente multidisciplinaire en multi-level leerwerkplaats ingericht kan worden bij deze zorgcoöperatie om te komen tot innovatieve vormen van leren en begeleiden
 • een bezoek gebracht aan de Noorderbrug om docenten te laten ervaren wat het in de dagelijkse praktijk betekent, te leven met een niet-aangeboren hersenletsel; cliënten vragen ondersteuning om samen met studenten het hiervoor ontwikkelde ervaringsprogramma te professionaliseren
 • de partners van beide MDK’s hebben met elkaars contexten kennisgemaakt en zijn met de kenniskringleden in gesprek geweest over hun (regionale) innovatievraagstukken, om zo te komen tot multidisciplinaire en multi-level innovatieopdrachten voor mbo en hbo

 

deelproject: Praktijk Instituut Techniek (PIT)

regio: Hoogeveen

doel: in een bedrijfsschool-setting in een multidisciplinaire omgeving leren studenten werken aan innovatievragen in co-makership

gerealiseerd in 2016:

 • in PIT worden ongeveer 30 studenten opgeleid
 • gewerkt aan het opzetten van een goede structuur om toekomstig personeelsaanbod voor bedrijven op peil te houden, door het inrichten van een gezamenlijk ‘loket’ voor werving/marketing van aspirant-werknemers
 • gewerkt aan een betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven en het realiseren van mogelijkheden voor gezamenlijke om-, her, en bijscholingen voor bedrijven in de regio; twee trajecten in de contractsfeer uitgevoerd bij Ardagh (basisvaardigheden ontwikkelen van zittend personeel in de werktuigbouwkunde/besturingstechniek) en bij Hoomark (traject voor lijntechnicus)
 • PIT is vormgegeven als onderdeel van de BPV; er zijn twee bijeenkomsten met de partners georganiseerd o.a. over de inhoud van het lesprogramma
 • voor schooljaar 2016 -2017 een programma opgesteld om vmbo-scholen in de regio gericht uit te nodigen voor voorlichting over PIT; hierbij gefocust op vmbo’s in periferie van het toevoergebied: Coevorden, Beilen, Meppel, Dedemsvaart en Hardenberg
   

deelproject: AC Duurzaam

regio: Hoogeveen

doel: innovaties in het onderwijsprogramma rond de thema’s Duurzaamheid en Energie sneller doorvoeren en studenten beter voorbereiden op de praktijk

gerealiseerd in 2016:

 • meerdere, door externe opdrachtgevers ingebracht,  multidisciplinaire projecten uitgevoerd
 • branche-/opleidingoverstijgende overleggen georganiseerd en lesprogramma’s aangevuld
 • t.b.v. projecten zijn samen met bedrijven diverse workshops (bv. 3D-technieken; ontwikkelingen in netwerktechnologie), gastlessen en excursies verzorgd
 • de ontwikkeling van een kenniscentrum voor Energie & Duurzaamheid vordert; gesprekken hierover worden o.a. gevoerd met Rendo, Engie, Provincie Drenthe, gemeenten Hoogeveen en de Wolden, Reestdal Energie en Drents Energieloket
 • voor de opleiding bouwkunde zijn onderdelen als installatietechniek en Cradle2Cradle deel van het lesprogramma geworden

 

deelproject: ICT-Academie

regio: Hoogeveen

doel: gezamenlijk door ICT-bedrijven en onderwijs ontwikkelen van onderwijsinhoud en onderwijsplan voor ICT-opleidingen

gerealiseerd in 2016: na een vertraagde start is in 2016 begonnen met het op de kaart zetten van het deelproject ICT-Academie. De volgende activiteiten zijn hiervoor verricht:

 • er is een SCRUM-master aangesteld en onder zijn leiding is de SCRUM-methodiek in het onderwijs ingevoerd;
 • aantal partners heeft innovatieve opdrachten ingebracht, die volgens de SCRUM-methodiek zijn en worden uitgevoerd;
 • beoordelingsinstrumenten voor de projecten zijn opgesteld;
 • ter promotie van  ICT Academie is een website ingericht: www.ac-ictacademie.nl
 • in samenwerking met het bedrijfsleven zijn diverse workshops ontwikkeld en uitgevoerd;
 • in 2016 zijn 15 commerciële en 2 innovatieve projecten uitgevoerd;
 • 5 ICT-bedrijven hebben samenwerkingsovereenkomsten getekend.

 

deelproject: Oplaadpunt Het Klooster

regio: Hoogeveen

doel: creëren van een omgeving waar professionals uit diverse disciplines en onderwijs samen effectief en continu leren omgaan met de veranderende vraag van de regionale zorgeconomie

gerealiseerd in 2016:

 • verder inrichten van het deelproject, zoals het toetreden van nieuwe docenten (multidisciplinair geselecteerd), installeren van een binnen- en buitenkring, het op peil brengen van de kennis over het lerend netwerk
 • er is een studiehandleiding ‘Werken in multidisciplinaire en multi-level projecten in co-makership” gemaakt
 • tijdens 2 bijeenkomsten met bedrijven die gekoppeld zijn aan het deelproject, 
 • gezamenlijk met de partners verkend wat cross-overs tussen technologie, gezondheid en vitaliteit voor het te ontwikkelen onderwijsconcept betekent.
 • verkennende gesprekken gevoerd met potentiële huurders van het Klooster: willen ze zich ook bij de RIF aansluiten?
 • vanaf november 2016 studenten Leisure studenten aan de multidisciplinaire projectgroepen toegevoegd
 • game studenten (mbo) hebben zich samen met hbo-studenten verdiept in de mogelijkheden om vanuit het gedachtengoed van het Klooster een game te maken over 21st century skills
 • 5 groepen studenten zijn in september begonnen aan nieuwe opdrachten

 

deelproject: Oplaadpunt Hunebedcentrum

regio: Hoogeveen

doel: verspreiden van de waarde van de Drentse cultuur en natuur en van een gezonde leefstijl en vitaliteit onder (zorg)toeristen en de (oudere) bewoners van Drenthe

gerealiseerd in 2016:

 • verkend hoe onderwijs beter kan samenwerken binnen de verschillende disciplines en deelprojecten op de locatie Hoogeveen. om meer draagvlak te creëren voor de methodiek binnen de verschillende opleidingen van het MBO/HBO
 • 5 bijeenkomsten georganiseerd met betrokken bedrijven
 • vanaf november 2016 is de Business School Alfa-college aangesloten met de opleidingen Leisure & Hospitality, Horecaondernemer/-manager en Retail
 • 6 studenten hbo-CE blijven in deze periode bij het project betrokken; een van hen  heeft zijn bachelor-onderzoeksopdracht hieraan heeft gekoppeld
 • 3 groepen studenten mbo/hbo hebben de nieuwe methodiek in multidisciplinaire groepen uitgeprobeerd
 • mbo-studenten hebben zich samen met hbo-studenten verdiept in de mogelijkheden, om vanuit het gedachtegoed van het Hunebedcentrum en Geopark De Hondsrug een game te maken gebaseerd op de 21e century skills

 

deelproject: Werkplaats Entree

regio: Hoogeveen

doel: bieden van een opleiding aan kwetsbare jongeren waardoor zij zich staande kunnen houden op de arbeidsmarkt en verhogen van het opleidingsniveau van de beroepsopleiding in Drenthe

gerealiseerd in 2016:

 • bij VEPA is een “leerhome” ingericht waar 12 studenten Entree in opleiding zijn
 • studenten Entree lopen stage bij partners; de praktijkopleiders van die bedrijven worden gecoacht door docenten van het Alfa-college
 • verkennende gesprekken gevoerd met de andere partners, om ook bij die bedrijven leerhomes in te richten
   

deelproject: Vitaal Doen!

regio: Hardenberg

doel: ondersteunen van het doel van Vitaal Vechtdal door het versterken van het innovatief vermogen van onderwijs en zorginstellingen en door het opleiden van mensen die mee kunnen bewegen met en inspelen op de veranderingen in het werkveld van de zorg

gerealiseerd in 2016:

 • naam van het deelproject Vitaal Vechtdal Academie, gewijzigd in Vitaal Doen!
 • Vitaal Doen! is gekoppeld aan het project- en evenementenbureau Doen!, een zichtbaar platform voor het uitvoeren van onderwijskundig interessante projecten.
 • het verbinden van bedrijven/instellingen
 • een “marktplaats” georganiseerd waar partners opdrachten in konden brengen
 • een combi opgezet tussen de opleidingen ICT en VP t.b.v. het ontwikkelen van een (digitale) sociale kaart. Ook Stenden Hogeschool is hierbij betrokken.
 • de opleidingen VZ/SAW hebben een cliënten-middag voor buurtzorg in Dedemsvaart georganiseerd
 • studenten VP hebben een scholing georganiseerd over dementie voor vrijwilligers van de Stuw
 • presentaties verzorgd over Vitaal Doen! voor huisartsen in het Vechtdal
 • verkennende gesprekken gevoerd met mogelijke nieuwe partners als Beter Thuis Wonen en de Baalderborggroep.

13.2 Overzicht innovatieplannen

titel project: BBL Blended

locatie: Admiraal de Ruyterlaan

doelstelling:
Door invoering van BBL Blended wordt het lesprogramma flexibeler en maatgericht. Een deelnemer kan zijn leerroute kiezen en is zo mede-eigenaar van zijn eigen lesprogramma. De deelnemer is niet langer afhankelijk van de leslocatie. Interactie wordt ingebracht door live chats, skype en dergelijke. De BBL’er volgt de theoretische en praktische vakken op school en kiest of hij de generieke vakken in de workshops wil volgen.
In het tijdperk waarin processen worden bestuurd door online systemen, gaan we als school mee in deze ontwikkeling. Ook de generieke vakken dragen bij aan het digitaal vaardig maken van onze deelnemers m.b.v. 21st century skills. De docenten zijn getraind en vaardig in het gebruik van de 21st century skills.


titel project: Opleiding Sociaal Agogisch Verzorgende en Sociaal Agogisch Verpleegkundige

locatie: Voltastraat

doelstelling:
Het plan is dat studenten in september 2016 verwante lessen aangeboden krijgen tot februari 2017 om in januari 2017 een bewuste keuze te kunnen maken om een enkelvoudig traject (niveau 3: MZ of VZ) – (niveau 4 Agogisch of Verpleegkunde) of een meervoudig traject sociaal agogisch verzorgende/sociaal agogisch verpleegkundige te volgen met het doel om in nominale studieduur twee diploma’s te behalen.


titel project: Vitaal Online

locatie: Hardenberg

doelstelling:
In Vitaal Online Nederland geven jongeren computerles aan ouderen. Gedurende zes weken nemen studenten van de opleiding ICT per student twee ouderen op een ontdekkingsreis langs de mogelijkheden van de computer en het internet, waarbij studenten van de opleiding Sociaal-agogisch Werk de ICT-studenten zullen ondersteunen in het begeleiden van de ouderen. De volledige training wordt verzorgd door de studenten, onder supervisie van een medewerker van de STUW ; deze organisatie ondersteunt en begeleidt ouderen met praktische tips en voorlichting over voorzieningen. Zij heeft de contacten met ouderen en de voorzieningen (buurtkamers) waar de activiteiten plaats kunnen vinden.


titel project: Doorontwikkelen WijkLeerCentrum Doen!

locatie: Hardenberg

doelstelling:
WijkLeerCentrum Doen! ontwikkelt zich tot een centrum waar verschillende opleidingen en Zorg- en Welzijnsorganisaties zich verbinden en waar activiteiten en scholing gegeven kunnen worden door verbinding met externe partners en (burger)initiatieven.


titel project: Ondernemersacademie Doen!

locatie: Hardenberg

doelstelling:
Met de Ondernemersacademie (OA) wil het Alfa-college zijn maatschappelijke betrokkenheid binnen de gemeente Hardenberg kenbaar maken, als een betrokken en deskundige partner ten aanzien van (startende) ondernemers. Het Alfa-college heeft hiervoor de samenwerking gezocht met het Ondernemerstartpunt. Samen vormen zij de Ondernemersacademie Doen!
Met de OA is er één duidelijk punt gerealiseerd waar startende (studenten) bedrijven met hun vraagstukken terecht kunnen. Hierdoor plaatst het Alfa-college zich midden in de samenleving en wordt de organisatie zichtbaar en transparant voor bedrijven. Daarnaast wil de OA uiteraard de expertise van studenten op het gebied van ondernemerschap vergroten en de mogelijkheid bieden om excellentieprogramma’s te volgen.
Doordat studenten het schoolgebouw verlaten en naar een externe locatie gaan wordt de professionaliteit gewaarborgd en bevorderd.


titel project: Meer kansen voor niveau 2-studenten

locatie: Boumaboulevard

doelstelling:
Het zoeken naar cross-overs tussen de opleidingen Administratie, Handel en ICT, zodat studenten op niveau 2 met de gevolgde opleiding beter voorbereid zijn op hun rol als werknemer in de 21th Century. Het levert een afstemming van de niveau twee opleidingen op waarmee studenten diploma’s voor meerdere crebo’s kunnen verzamelen.


titel project: Burgerschap over de Grens

locatie: Kluiverboom

doelstelling:
De studenten van de opleiding Sociaal Cultureel Werk leerjaar 2 behalen hun burgerschap onderdelen tijdens een verblijf van twee weken in Berlijn en scherpen tevens hun kritische denkvaardigheden aan zoal onze minister Bussemaker wenst.
In een contextrijke omgeving nemen zij deel aan excursies, opdrachten, activiteiten, meetings met en snuffelstages bij verschillende personen/jongeren, organisaties, projecten en instellingen, waarmee zij hun burgerschapscompetenties op de vier deelgebieden politiek, sociaal maatschappelijk, economisch en vitaal burgerschap vergroten.
Het programma in Berlijn wordt opgenomen in het curriculum van de opleiding Sociaal-cultureel Werk (i.h.k.v. de nieuwe deelkwalificatiestructuur) en vormt een onderdeel van een doorgaande leerlijn waarvan ook een driedaagse in Rotterdam onderdeel uitmaakt en Berlijn een logische vervolgstap is.


titel project: Competente rebellen

locatie: Boumaboulevard

doelstelling:
Het ontwikkelen van een onderwijsprogramma (minor) op het snijvlak van ondernemend gedrag, cultureel burgerschap, social media skills, Duits en internationalisering, dat Alfa-college breed ingezet kan worden.


titel project: VMBO binnen Boord

locatie: Boumaboulevard

doelstelling:

Het ervaren en onderzoeken van methoden om de doorstroom van het vmbo naar het mbo te verbeteren, waarbij de volgende aandachtgebieden aan bod komen:

 • het stimuleren van ondernemend gedrag;
 • het bevorderen van interculturele intelligentie: d.w.z. omgaan met onzekerheid, nieuwe situaties;
 • het versterken van het probleemoplossend vermogen;
 • het methodologisch leren onderzoeken van veranderingsprocessen.
 • kennis opdoen van het mbo (voor vmbo-docenten).