Kasstroomoverzicht 2016

B.4 Kasstroomoverzicht 2016

B.4 Kasstroomoverzicht 2016

B.4 Kasstroomoverzicht 2016
  EUR 31/12/16   EUR 31/12/15
Kasstroom uit operationele activiteiten          
Saldo Baten en Lasten  2.916.212       2.253.760   
     
Aanpassing voor:          
Afschrijvingen  5.380.924       5.169.414   
Mutaties voorzieningen  1.361.410       1.847.951   
Crediteuren inzake investeringen ‑65.532     ‑72.093  
           
Overige balansmutaties *  450.998       609.881   
           
Veranderingen in vlottende middelen:          
Vorderingen  207.860      ‑495.760  
Schulden  577.877     1.111.192   
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties    10.829.749       10.424.345 
           
Ontvangen interest  11.812       372   
Betaalde interest ‑1.780.444     ‑1.868.144  
     1.768.632‑   ‑1.867.772
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten    9.061.117       8.556.573 
           
Kasstroom uit investeringsactiviteiten          
Investeringen in materiële vaste activa ‑1.353.874     ‑1.765.915  
Crediteuren inzake investeringen  65.532       72.093   
Desinvesteringen in materiële vaste activa -     -  
Investeringen in deeln. en/of samenwerkingsverb.  136.789       127.851   
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   ‑1.151.553     ‑1.565.971
         
Kasstroom uit financieringsactiviteiten          
Nieuw opgenomen leningen  9.600.000      ‑300.000  
Aflossing langlopende schulden ‑12.333.775     ‑2.130.849  
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   ‑2.733.775     ‑2.430.849
           
Mutatie liquide middelen    5.175.789       4.559.753 

Toelichting

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor de posten in de staat van baten en lasten die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, voor mutatie in de balansposten en voor posten van de staat van baten en lasten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. De mutatie liquide middelen (€ 5.175.789) komt overeen met de mutatie van de stand van liquide middelen tussen 31-12-2015 en 31-12-2016.