Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs is het Alfa-college aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds BVE. Indien het eigen vermogen van de stichting onder het vastgestelde minimum komt, dient iedere instelling naar rato van de in het boekjaar ontvangen rijksbijdrage het eigen vermogen aan te zuiveren. Deze verplichte bijdrage geldt tot een maximum van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage.

De verplichtingen inzake de aangegane contractbedragen voor de resterende looptijd:

instantie betreft   contract tot (x € 1.000)   < 1 jaar   < 5 jaar
                 
Gemeente Hardenberg Huur extra m2   september 2027  3.784     352     1.760 
LOC Huur LOC   september 2027  14.405     1.340     6.700 
Gemeente Groningen Huur Kardingeplein   januari 2024  1.825     261     1.304 
Menzis Huur en servicekosten   juli 2018  323     129     194 
Capgemini 1) Outsourcing IT-diensten   juli 2018  5.662     4.003    -
Nivo Noord 2) Schoonmaak   augustus 2017  549     549    -
Kreeft Huur en servicekosten   november 2030  4.144     296     1.480 
CWS Schoonmaakartikelen   april 2018  120     96     24 
G4S 3) Beveiliging   juli 2017  350     350    -
Homij Technisch onderhoud E-installaties   januari 2024  82     10     52 
Homij Technisch onderhoud W-installaties   januari 2024  242     30     151 
E-On Levering elektra   januari 2020  780     260    -
Eneco Levering gas   januari 2020  900     300    -
FC Groningen Sportzorgcentrum VNO/NCW MKB Noord   juni 2019  87     27     60 
BAN PersoneelsDiensten Reintegratie begeleiding   september 2017  109     109    -

1) Capgemini 
Het betreft hier de contractwaarde voor de kosten van de dienstverlening. De kosten van de werkplekken (afschrijvingen hardware) zijn opgenomen als financial lease en daardoor zichtbaar als langlopende schuld (zie 2.3.5) en materiële vaste activa (zie 1.2.2).
2) NIVO Noord
Op dit moment loopt de Europese aanbesteding. Verwachting is dat per 1-1-2018 een nieuw contract gegund is.
3) G4S
Het contract met G4S loopt in juli 2017 af en wordt meervoudig onderhands aanbesteed. Kosten zijn geëxtrapoleerd naar einde jaar 2017. Dienst blijft bestaan.    

Duurzame inzetbaarheid
Op grond van de nieuwe cao MBO is met ingang van 1 oktober 2015 een budget voor duurzame inzetbaarheid van toepassing. Deze regeling kent twee onderdelen, namelijk het persoonlijk budget en aanvullende rechten voor oudere werknemers (verder: seniorenverlof). Volgens de cao heeft iedere werknemer recht op een persoonlijk  budget van 50 uur ten behoeve van zijn of haar duurzame inzetbaarheid. Aangezien deze uren niet kunnen worden gespaard, zal per balansdatum geen sprake zijn van een saldo te waarderen verlofuren; er is derhalve geen voorziening dan wel verplichting gevormd. Een medewerker heeft recht op seniorenverlof indien hij of zij voldoet aan de volgende voorwaarden:
a.  de werknemer is 57 jaar of ouder;
b.  de werknemer is direct voorafgaand aan de ingangsdatum van het verlof gedurende ten minste 5 jaren aaneengesloten in dienst bij een werkgever die valt onder de werkingssfeer van de cao MBO;
c.  de werknemer heeft een werktijdfactor van ten minste 0,4 bij de werkgever.

De rechten van de medewerker(s) die reeds hebben aangegeven gebruik te maken van de regeling seniorenverlof, zijn als voorziening verantwoord in de jaarrekening.