Staat van Baten en Lasten over 2016

B.3 Staat van Baten en Lasten over 2016

B.3 Staat van Baten en Lasten over 2016

B.3 Staat van Baten en Lasten over 2016
    31/12/16   begroting 2016   31/12/15
    EUR   EUR   EUR
  Baten          
3.1 Rijksbijdragen  87.700.815     85.709.000     83.805.234 
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies  1.167.435     847.000     1.142.901 
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden  205.582    -   ‑326.066
3.4 Baten werk in opdracht van derden  5.937.158     3.648.100     4.248.884 
3.5 Overige baten  4.071.816     3.306.950     3.697.093 
             
  Totaal baten  99.082.806     93.511.050     92.568.046 
             
  Lasten          
4.1 Personeelslasten  71.910.353     68.394.050     66.993.075 
4.2 Afschrijvingen  5.380.924     5.159.000     5.169.414 
4.3 Huisvestingslasten  5.672.607     5.807.000     5.512.830 
4.4 Overige lasten  13.202.710     12.891.000     12.638.967 
             
  Totaal lasten  96.166.594     92.251.050     90.314.286 
             
             
  Saldo baten en lasten  2.916.212     1.260.000     2.253.760 
             
             
5 Financiële baten en lasten ‑1.768.632   ‑1.770.000   ‑1.867.772
             
7 Resultaat deelnemingen  450.943   510.000   459.881 
             
             
  Resultaat  1.598.523    -    845.869