Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

B.8 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

3.1 Rijksbijdragen

3.1 Rijksbijdragen
      2016   begroting 2016   2015
      EUR   EUR   EUR
3.1 Rijksbijdragen            
               
3.1.1 Rijksbijdragen OCW    76.938.152     75.700.000     75.740.074 
               
3.1.2 Overige subsidies OCW          
3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies    1.061.381     1.257.000     1.318.866 
3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies    9.701.282     8.752.000     6.746.294 
       10.762.663     10.009.000     8.065.160 
               
  Totaal Rijksbijdragen    87.700.815     85.709.000     83.805.234 

Toelichting

3.1 Rijksbijdragen
De normatieve rijksbijdrage is ten opzichte van de begroting € 1,2 mln. hoger uitgevallen. Deze hogere normatieve rijksbijdrage wordt grotendeels verklaard door een toename van de lumpsum ad € 0,5 mln. doordat de voor 2016 aangekondigde taakstelling uiteindelijk is doorgeschoven. De toename van de lumpsum wordt tevens veroorzaakt door met name een bijstelling van de lumpsum in de voorjaarsnota van € 0,5 mln. als gevolg van het cao-akkoord.
3.1.2 Overige subsidies OCW
De geoormerkte subsidies zijn ten opzichte van de begroting € 0,2 mln. lager uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt door lagere subsidietoekenning en -toerekening dan begroot op m.n. Schoolmaatschappelijk Werk, Lerarenbeurs en het RIF-project ‘RTC2020’.
Tegenover deze lagere geoormerkte subsidies staat een hogere realisatie van de niet-geoormerkte subsidies met
€ 1,0 mln. Deze mutatie wordt grotendeels veroorzaakt door een toename van de opbrengsten vanuit de kwaliteitsafspraken met € 0,7 mln. Deze extra bate komt door een voorzichtige inschatting (€ 0,5 mln.) bij het opstellen van de begroting 2016 en een toename van het prestatiedeel ad. € 0,2 mln.
 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
      2016   begroting 2016   2015
      EUR   EUR   EUR
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies            
               
3.2.1 Participatiebudget            
3.2.1.1 Bijdrage educatie    841.164     790.000     820.849 
  Overige overheidsbijdrage    326.271     57.000     322.052 
       1.167.435     847.000     1.142.901 

Toelichting

3.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies
De stijging van de opbrengsten in 2016 ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door een extra bijdrage (€ 0,3 mln.) voor het opstarten van Taalhuizen. Per saldo bedragen de REP-gelden 2016 € 0,8 mln. waarmee een beperkte mutatie ten opzichte van de opbrengsten in het voorgaand jaar zichtbaar is.  

De overige overheidsbijdragen liggen in lijn met de begroting. In de begroting van 2016 is een bedrag van € 0,3 mln. aan opbrengsten inburgeringstrajecten opgenomen. Deze opbrengsten zijn geboekt onder overige baten in opdracht van werk derden.

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden
      2016   begroting 2016   2015
      EUR   EUR   EUR
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden            
3.3.2 Cursusgelden sector BE            
  Ontvangen college-, cursus, les- en examengelden    1.451.205    -    910.860 
  Ingehouden Rijksbijdrage OCW   ‑711.465   -   ‑746.830
       739.740    -    164.030 
               
  Toerekening aan 2017   ‑534.158   -   ‑490.096
  Totaal    205.582    -   ‑326.066

Toelichting

3.3.2 Cursusgelden sector BE
Het saldo van de post cursusgelden ontstaat doordat de ingehouden rijksbijdrage door het ministerie op basis van t-2 plaatsvindt en de ontvangen cursusgelden betrekking hebben op het huidige boekjaar.
 

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4 Baten werk in opdracht van derden
      2016   begroting 2016   2015
      EUR   EUR   EUR
3.4 Baten werk in opdracht van derden            
3.4.1 Contractonderwijs    561.512     270.000     422.009 
3.4.3.1 Inburgeringscontracten    2.467.981     1.251.100     666.237 
3.4.3 Overige baten werk in opdracht van derden    2.907.665     2.127.000     3.160.638 
       5.937.158     3.648.100     4.248.884 

Toelichting

3.4.1 Contractonderwijs
Bij het opstellen van de begroting werd verwacht dat de contractactiviteiten zouden afnemen; dit bleek echter niet het geval. De mutatie ad 0,3 mln. ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door een hogere realisatie in Hoogeveen van € 0,2 mln., waarvan € 0,1 mln. Kanstraject en 0,1 mln. Callcenter en PIT en een hogere realisatie in Groningen ad € 0,1 mln. met name veroorzaakt door meer zorggroepen en meer techniekcontracten.
3.4.3.1 Inburgeringscontracten
Ten tijde van het opstellen van de begroting was niet duidelijk dat de deelnemersaantallen voor de inburgeringstrajecten zo substantieel zouden stijgen. In 2015 is een groot aantal deelnemers gestart vanaf augustus/september. In 2015 leidde dit nog niet volledig tot omzet in het boekjaar in tegenstelling tot 2016. In 2016 zijn het hele jaar door nieuwe deelnemers ingestroomd.
3.4.3 Overige baten werk in opdracht van derden
De mutatie ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door met name de stijging van opbrengsten bij VAVO. Dit betreft voornamelijk instroom van VO-deelnemers op grond van het Besluit samenwerking VO-BVE of ‘Rutte-regeling’.
 

3.5 Overige baten

3.5 Overige baten
      2016   begroting 2016   2015
      EUR   EUR   EUR
3.5 Overige baten            
               
3.5.1 Verhuur    351.724     399.000     395.817 
3.5.2 Detachering personeel    1.344.427     938.800     1.014.747 
3.5.5 Ouderbijdragen    850.964     962.150     944.576 
       2.547.115     2.299.950     2.355.140 

Toelichting

3.5.2 Detachering personeel
Gedurende het jaar 2016 zijn medewerkers gedetacheerd geweest aan o.a. St. EPI-kenniscentrum. In 2016 zit deze bate voor het eerst een volledig jaar in de exploitatie. Dit verklaart de mutatie ten opzichte van 2015.
3.5.5 Ouderbijdragen
De daling wordt met name veroorzaakt door daling van de deelnemersbijdragen. Het ministerie van OCW heeft richtlijnen waaruit blijkt dat bepaalde bijdragen niet gevraagd mogen worden van deelnemers en/of hun ouders en er is voor bepaalde excursies en uitgaven een lagere bijdrage betaald. Daarnaast hebben minder deelnemers/ouders zelf minder vrijwillige bijdrage gegeven.
 

3.5.6 Overige

3.5.6 Overige
      2016   begroting 2016   2015
      EUR   EUR   EUR
3.5.6 Overige            
  Kantine    784.700     493.000     565.332 
  Omzetbelasting    140.645     100.000     195.305 
  Excursies    389.902     276.000     273.276 
  Overig    209.454     138.000     308.040 
       1.524.701     1.007.000     1.341.953 
               
  Totaal overige baten    4.071.816     3.306.950     3.697.093 

Toelichting

3.5.6 Overige
Kantine: het invoeren van pinapparaten in de kantines en een toename van het aantal studenten en personeelsleden heeft geleid tot hogere kantinebaten. Zie ook de toelichting met betrekking tot de kantinekosten bij 4.4.4.
Excursies: de totale opbrengsten stages en excursies zijn hoger dan begroot. Hier staan hogere kosten tegenover als gevolg van een stijging van het aantal reizen en er zijn meer deelnemers op reis geweest.

4.1 Personeelslasten

4.1 Personeelslasten
      2016   begroting 2016   2015
      EUR   EUR   EUR
4.1 Personeelslasten            
               
  Lonen en salarissen            
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen    50.547.388     61.650.850     46.035.735 
4.1.1.2 Sociale lasten    6.320.558    -    5.693.544 
4.1.1.3 Pensioenpremies    5.988.440    -    5.724.075 
4.1.1 Lonen en salarissen    62.856.386     61.650.850     57.453.354 

Toelichting

4.1 Personeelslasten
Het gemiddelde aantal personeelsleden in 2016 was 1.206. De totale loonkosten zijn ten opzichte van de begroting
€ 1,2 mln. hoger uitgevallen. Gemiddeld is de inzet in 2016 22,4 fte’s (exclusief mobiliteit) hoger geweest dan begroot. Dit zorgt voor € 1,5 mln. aan hogere personele lasten. Door een lagere gemiddelde personele last (GPL) vallen de loonkosten € 0,3 mln. lager uit dan begroot De loonkosten in 2016 vallen € 5,4 mln. hoger uit ten opzichte van 2015. Dit is een gevolg van de toename van de formatie door groei van het aantal deelnemers (€ 4,0 mln.), door hogere loonkosten als gevolg van het loonakkoord 2015-2016 (€ 1,1 mln.) en door een correctie van de loonkosten in 2015 als gevolg van toezegging in het kader van mobiliteit (€ 0,3 mln.).
4.1.1.3 Pensioenlasten
De pensioenlasten stijgen ten opzichte van 2015 met € 0,3 mln. De stijging is een direct gevolg van de toename in de formatie en de aanpassingen in de werkgeverspremies en het werkgeversaandeel in de pensioenlasten € 0,2 mln.) en de nabetaling die heeft plaatsgevonden aan het ABP als gevolg van de herstelactie in het pensioengevend inkomen
(€ 0,1 mln.).
 

Overige personeelslasten

Overige personeelslasten
      2016   begroting 2016   2015
      EUR   EUR   EUR
  Overige personele lasten            
4.1.2.1 Mutatie personele voorzieningen    1.361.411     225.000     1.847.951 
               
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst    4.443.210     3.715.700     4.241.666 
4.1.2.3 Overig            
  Wachtgelduitkeringen    1.361.457     750.000     982.221 
  Scholing    941.749     762.000     1.036.483 
  Arbokosten    173.503     182.500     164.696 
  Reis- en verblijfkosten    200.959     245.000     216.506 
  Personeelsactiviteiten    233.478     201.500     205.726 
  Casokosten    167.703     159.000     173.704 
  Vergaderkosten    253.185     196.000     213.769 
  Verzekering personeel    7.676     20.000     18.565 
  Aanstelling personeel    60.505     31.000     59.147 
  Vakantiedagen    1.026    -    8.837 
  Jubilea/ziekte/afscheid    53.712     55.000     51.866 
  Vertrekbevord. maatregelen/mobiliteit    35.000     200.000     417.462 
  Overig    36.634     30.500     42.634 
4.1.2 Overige personele lasten    9.331.208     6.773.200     9.681.233 
               
4.1.3 Af: uitkeringen   ‑277.241   ‑30.000   ‑141.512
               
  Totaal personeelslasten    71.910.353     68.394.050     66.993.075 

Toelichting

4.1.2.1 Mutatie personele voorzieningen
Voor een onderbouwing van deze post zie de toelichting bij de Personeelsvoorzieningen (zie  2.2.1).
4.1.2.3 Overige
Wachtgelduitkering: als gevolg van hogere instroom in de WW van oud-medewerkers zijn de wachtgelduitkeringen ten opzichte van de begroting voor een bedrag van € 0,6 mln. hoger uitgevallen.
Scholingskosten: veel nieuwe docenten hebben een opleiding gevolgd en als gevolg van ons actief scholingsbeleid zijn de scholingskosten van zittende medewerkers hoger uitgevallen dan begroot; deze kosten zijn in lijn met de realisatie van 2015.

 

Bezoldiging topfunctionarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op het Alfa-college van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor het Alfa-college is € 164.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

bedragen x €1 De heer W. Moes Mevrouw C.P. de Graaff
Functie(s) Voorzitter CvB Lid CvB
Duur dienstverband in 2016 1/1 -31/12 1/1 -31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0
Gewezen topfunctionaris? Nee Nee
Echte of fictieve dienstbetrekking Ja Ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? n.v.t. n.v.t.
     
Individueel WNT-maximum 164.000 164.000
     
Bezoldiging    
Beloning 119.754 113.885
Belastbare onkostenvergoedingen 596 -
Beloningen betaalbaar op termijn 14.667 14.547
Subtotaal 135.016 128.432
     
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -
     
Totaal bezoldiging 135.016 128.432
     
Motivering indien overschrijding: zie n.v.t. n.v.t.
     
Gegevens 2015    
Duur dienstverband in 2015 1/1 -31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband in 2015 (in fte) 1,0 1,0
     
Bezoldiging 2015    
Beloning 113.215 110.180
Belastbare onkostenvergoedingen 648  
Beloningen betaalbaar op termijn 15.081 15.122
Totaal bezoldiging 2015 128.944 125.302
Individueel WNT-maximum 2015 178.000 178.000
bedragen x 1€ mw. M.C.A. Smilde dhr. L. Dijkema dhr. M. Fernhout dhr. G. Woltjer dhr. E.J. Bakelaar dhr. H. Kox dhr. C.G. Wigmans dhr. J.H. Kreuze*
Functie(s) Voorzitter Vice-voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Vice-voorzitter
Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 31/3 - 31/12 1/1 - 31/12  
Individueel WMT-maximum 24.600 16.400 16.400 16.400 16.400 13.667 16.400  
                 
Bezoldiging                
Beloning 7.500 6.250 6.250 6.250 6.250 4.687,50 6.250 3.125
Belastbare onkostenvergoedingen - - - - - - -  
Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - - -  
Subtotaal 7.500 6.250 6.250 6.250 6.250 4.687,50 6.250 3.125
                 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - - - - -  
                 
Totaal bezoldiging 7.500 6.250 6.250 6.250 6.250 4.687,50 6.250 3.125
                 
Motivering indien overschrijding: zie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
                 
Gegevens 2015                
Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12     1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
                 
Bezoldiging 2015                
Beloning 7.500 6.250 5.938 6.250 - - 8.750 9.375
Belastbare onkostenvergoedingen                
Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - - - -
Totaal bezoldiging 2015 7.500 6.250 5.938 6.250 - - 8.750 9.375
Individueel WNT-maximum 2015 26.700 17.800 17.800 17.800 - - 17.800 17.800

*De heer J.H. Kreuze heeft tot 31-12-2015 gefungeerd als vice-voorzitter van de RvT. De uitbetaling van zijn declaratie betreffende zijn verrichte werkzaamheden in de 2de helft van 2015, heeft echter in het begin van 2016 plaatsgevonden.

4.2 Afschrijvingen

4.2 Afschrijvingen
      2016   begroting 2016   2015
      EUR   EUR   EUR
4.2 Afschrijvingen            
               
4.2.2 Materiële vaste activa            
  Afschrijving gebouwen    2.920.226     2.905.000     2.874.279 
  Afschrijving inventaris    1.372.762     1.374.000     1.577.255 
  Afschrijving financiele vaste activa    62.557     52.000     52.410 
  Afschrijving lease Capgemini    886.951     828.000     665.470 
  Afschrijving inhaal    138.428    -   -
               
Totaal afschrijvingen    5.380.924     5.159.000     5.169.414 

Toelichting

4.2.2. Afschrijvingen vaste activa
De afschrijvingen liggen in lijn met de begroting en de realisatie 2015 met uitzondering van de inhaalafschrijving. Dit betreft een inhaalafschrijving in verband met de sloop van het gebouw van de Kinderopvang aan de Voltastraat in Hoogeveen.
 

4.3 Huisvestingslasten

4.3 Huisvestingslasten
      2016   begroting 2016   2015
      EUR   EUR   EUR
4.3 Huisvestingslasten            
               
4.3.1 Huur    2.802.716     2.839.000     2.695.582 
4.3.2 Verzekeringen    69.235     88.000     80.256 
4.3.3 Onderhoud    503.608     573.000     544.412 
4.3.4 Energie en water    707.847     802.000     690.314 
4.3.5 Schoonmaakkosten    823.322     727.000     742.238 
4.3.6 Heffingen    493.085     547.000     478.685 
4.3.7 Overige    272.794     231.000     281.343 
               
  Totaal huisvestingslasten    5.672.607     5.807.000     5.512.830 

Toelichting

4.3.1 Huur
In 2016 zijn de huurkosten gestegen omdat we in 2016 de locaties aan de Atoomweg en Damsterdiep hebben gehuurd. Deze kosten zijn in 2016 voor het eerst volledig in de exploitatie verantwoord.
4.3.3 Onderhoud
Een deel van het geplande onderhoud is doorgeschoven naar 2017 omdat dit onderhoud in een breder verband wordt uitgevoerd; zo is bijvoorbeeld het onderhoud aan het pand aan de Voltastraat in Hoogeveen doorgeschoven in verband met ingrijpende verbouwplannen.
4.3.6 Heffingen
Er is met succes bezwaar aangetekend tegen de WOZ-waarde van het gebouw aan de Voltastraat wat leidt tot een lichte daling van deze post.
 

4.4 Overige lasten

4.4 Overige lasten
      2016   begroting 2016   2015
      EUR   EUR   EUR
4.4 Overige lasten            
               
4.4.1 Administratie en beheerslasten            
  Administratie en beheer    130.922     115.000     103.190 
  Telefoon- en portokosten    753.777     740.300     704.140 
  Accountantskosten    99.198     75.000     98.604 
  Contributies    864.877     774.000     772.031 
  Software licenties    765.636     1.124.000     1.051.322 
  Diensten ICT    4.107.186     4.123.000     3.943.502 
  Diensten internet    6.505     4.000     6.265 
     6.728.101     6.955.300     6.679.054 

Toelichting

4.4.1 Administratie en beheerslasten
Accountantskosten: onze accountant EY heeft de volgende kosten in rekening gebracht in 2016:

  • controle jaarrekening: € 71.783 (2015: € 55.418).
  • overige controleopdrachten: € 32.422 (2015: € 43.186).
  • adviesdiensten: € 0 (2015: € 0)
  • andere niet-controlediensten: € 7.629 (2015: € 0)       

Contributies: stijging van deze post omdat in 2016 diverse nieuwe abonnementen zijn afgesloten
Softwarelicenties: de kosten van softwarelicenties zijn € 0,4 mln. lager uitgevallen ten opzichte van de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door een verscherpte aandacht voor afgrenzing / periodisering
 

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
      2016   begroting 2016   2015
      EUR   EUR   EUR
               
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen            
  Literatuur/abonnementen    91.872     101.900     64.835 
  Materiaalkosten    1.199.520     1.112.000     1.006.476 
  Inkoop materialen    578.383     739.500     651.377 
  Onderhoud/klein inventaris    472.087     466.600     547.313 
  Reprokosten    320.315     316.500     671.304 
  Leerlingactiviteiten    819.751     678.500     586.269 
  Examenkosten    539.295     635.200     388.319 
  Excursies    524.380     334.500     301.899 
  Inkoop Dienstverlening    176.648     98.000     146.597 
  Winkelprojecten    894     23.000     16.617 
     4.723.145     4.505.700     4.381.006 

Toelichting

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Inkoop materialen: de daling ten opzichte van begroting en 2015 wordt met name veroorzaakt doordat steeds meer deelnemers zelf de materialen inkopen.
Leerlingactiviteiten: de toename van de kosten voor leerlingactiviteiten wordt met name veroorzaakt door een toename van de kosten voor uitwisselingsprojecten met buitenlandse studenten.
Excursies: de toename van de kosten ligt in lijn met de toename van de baten. Voor een toelichting zie 3.5.6.
 

4.4.4 Overige

4.4.4 Overige
      2016   begroting 2016   2015
      EUR   EUR   EUR
4.4.4 Overige        
  PR-kosten    818.272     809.500     764.583 
  Verzekeringskosten    20.856     30.000     44.116 
  Afschrijving debiteuren    72.534         45.658 
  Bijdrage expl.kosten. Kluiverboom    100.000     100.000     100.000 
  Kantinekosten    739.004     490.500     624.550 
  Tegemoetkoming schoolkosten    798         
       1.751.464     1.430.000     1.578.907 
             
               
  Totaal overige lasten    13.202.710     12.891.000     12.638.967 

Toelichting

4.4.4 Overige
Verzekeringskosten: de verzekeringskosten zijn in 2016 lager dan in 2015. Voorheen werden de kosten van de verzekering in twee boekjaren geboekt. Deze kosten zijn echter repeterend; derhalve is ervoor gekozen om eenmalig de kosten in 2015 te nemen. De kosten in 2016 liggen in lijn met de begroting.
Kantinekosten: de kantinekosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting. Deze mutatie ligt in lijn met een hogere omzet vanwege met name de toename in deelnemers waardoor eveneens de inkoopkosten zijn gestegen. Het nieuwe inkoopcontract leidt eveneens tot een gezondere marge ten opzichte van voorgaand jaar.
 

5 Financiële baten en lasten

5 Financiële baten en lasten
      2016   begroting 2016   2015
      EUR   EUR   EUR
5 Financiële baten en lasten            
               
5.1 Rentebaten    11.812     5.000     372 
5.5 Rentelasten (-/-)   ‑1.780.444   ‑1.775.000   ‑1.868.144
  Totaal financiële baten en lasten   ‑1.768.632   ‑1.770.000   ‑1.867.772
               
               
7 Resultaat deelnemingen            
               
  Resultaat deelnemingen    450.943     510.000     459.881 

Toelichting

7. Resultaat deelnemingen
Onder het resultaat deelnemingen is het resultaat van het Alfa-college in de CV LOC+ opgenomen over het jaar 2016. De CV zorgt voor de exploitatie van het LOC te Hardenberg.