Verbonden partijen

Verbonden partijen

naam juridische vorm statutaire zetel code activiteiten eigen vermogen resultaat 2015 art. 2:403BW deelname % consolidatie
                 
Coöp. Netwerk ZON coöperatie Groningen 4  2.269  nvt nee nvt nee
CV Beheermaatschappij LOC+ CV Hardenberg 3  9.048.532   450.943  nee 37,07 nee
Stichting Adm. kantoor Community Network Noord Ned. stichting Groningen 4  80.000  nvt nee nvt nee
Coöperatieve vereniging SSC-PS U.A. coöperatie Hengelo 4 - - nee nvt nee
Stichting EPI- kenniscentrum stichting Groningen 4 - nvt ja 100 nee

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

CV Beheermaatschappij LOC+
De CV Beheermaatschappij LOC+ betreft een joint venture met de gemeente Hardenberg, de Stichting Agrarisch Opleidingscentrum de Groene Welle en de Stichting LOC+. Deze vennootschap heeft ten doel het voor gezamenlijke rekening en risico ontwikkelen, realiseren, beheren en exploiteren van het Lokaal Opleidingencentrum Plus.

 De bestuurlijke verhoudingen in de CV zijn als volgt:

Gemeente Hardenberg (commanditair vennoot) 53,27%
Alfa-college (commanditair vennoot) 37,07%
De Groene Welle (commanditair vennoot) 9,66%
Stichting LOC+ (beherend vennoot) 0%
  100%

Samenstelling van het bestuur en toezichthoudend orgaan
De Stichting LOC+ is bevoegd tot alle beheers- en beschikkingsdaden die in het kader van de uitoefening moeten worden verricht. In de algemene vergadering heeft iedere vennoot, behoudens de beherend vennoot, recht op het uitbrengen van één stem. Tenzij partijen anders overeenkomen, is voor het nemen van een rechtsgeldig besluit vereist dat van de vennoten tenminste een tweederde meerderheid voor het voorstel heeft gestemd, waaronder in ieder geval de Gemeente.  

Coöperatieve vereniging SSC-PS U.A.
De Coöperatieve vereniging SSC-PS U.A.is een coöperatie die in december 2014 is opgericht. Deze coöperatie heeft 4 leden, te weten Alfa-college, Noorderpoort, ROC van Twente en ROC Nijmegen en heeft als doel de instandhouding en verbetering van de database Peoplesoft. 

Stichting EPI-kenniscentrum
Stichting EPI-kenniscentrum wordt niet meegeconsolideerd, aangezien er gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling van de consolidatieplicht vanwege de geringe omvang die de stichting heeft (RJ217.304). De vuistregel die OCW hanteert, 5% balanstotaal ten opzichte van het geconsolideerde balanstotaal, wordt niet overschreden.